523 2013 Endringsartikkel 681

1 Endringsinformasjon

EndringsID 681
Forslagsdato 2013-10-15 10:02:19
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 523
Kapittel
Avsnitt 3 Vannlekkasje og iskjøving
Forslagstekst Hele bok 523 Vedlikehold gjennomgås. Det fokuseres spesielt på krav til dryppsikring. I gjeldende versjon viser man til regelverket for “Prosjektering og bygging” når det gjelder krav til etablering av vann- og frostsikring. Dette blir for omfattende når det gjelder dryppsikring i eksisterende tunneler, og det er behov for nye krav her. Følgende forslag til nye krav ble sendt til alle banesjefer og faglige ledere Linjen:

I områder der det er vann- og isproblemer som kan skade jernbanetekniske installasjoner og rullende materiell kan tunnelen sikres med vann- og frostsikringsprodukter.

I områder med vannlekkasjer utenfor frostsonen skal det benyttes godkjente løsninger.

I tunneler med vannlekkasjer i frostsonen, skal ett av følgende produkter benyttes:

  • PE-skum armert med sprøytebetong
  • Ubeskyttet PE-skum (ikke tverrbundet, halogenfritt)

Ved montering av felt med ubeskyttet PE-skum skal feltet ikke overstige 50 m2.

Minimumsavstand mellom felt med ubeskyttet PE-skum skal være i henhold til følgende tabell:

Minimumsavstand mellom felt:

Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal.

Referansedokumenter Dryppsikring i eksisterende tunneler.pdf]

[Risikovurdering PE-skum]

2 Bakgrunn for endringen

Vann- og isproblemer i tunneler kan gi store skadevirkninger på jernbanetekniske installasjoner og rullende materiell, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko.

Som dryppsikring i eksisterende tunneler ble det tidligere benyttet ubeskyttet PE-skum. Bruken av PE-skum som vann- og frostsikring startet på 1980-tallet, og frem til midten av 1990-tallet ble disse benyttet uten restriksjoner. I 1996 ble det innført store begrensninger på bruk av PE-skum som vannsikring på bakgrunn av rapporten “Risikovurdering av PE-skum benyttet i tunneler av lengde 0-3 km”, se referansedokument.

Framskaffelsen av et delvis erstatningsprodukt for PE-skum i eksisterende jernbanetunneler, og ikrafttredelsen av TSI SRT (brannsikkerhetskrav til byggematerialer i en tunnel), medførte at retningslinjene for bruk av PE-skum ble fjernet fra Teknisk regelverk.

Fra slutten av 1990-tallet har Jernbaneverket forsøkt å finne et erstatningsprodukt for PE-skum. I 2007 ble to produkter godkjent, men disse fikk begrensede anvendelsesområder på grunn av de mekaniske egenskapene. Produktene egnet seg primært for sikring av mindre drypplekkasje i utmurte tunneler.

I 2012 ble Oldroyd Xtf godkjent som et produkt for vannsikring i tunneler, og det er inngått rammeavtale for dette produktet. Dette er en vanntett membran som leder vann ut til siden og i tunnelens drenssystem.

I anskaffelsesprosessen i 2012 lyktes det ikke å finne et produkt som kunne benyttes i frostsonen.

3 Vurdering av endringen

Det antas at ubeskyttet PE-skum i heng/vegger bare kan antennes dersom et brennende tog blir stående i tunnelen og utviklingen av varmelasten er tilstrekkelig stor til at PE-skum antennes. Det vil si at dersom toget kan kjøre ut av tunnelen, har evt. bruk av PE-skumplater ingen innvirkning på risikoen. Sannsynligheten for at et brennende tog må stoppe i tunnel, er ansett som svært liten.

Hovedsignal plassert i tunnel (blokkpost eller innkjør/utkjør hovedsignal) kan forårsake at tog i brann må stoppe i tunnel. Det stilles derfor krav om at ubeskyttet PE-skum ikke skal monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal.

Brannberegninger viser at brannen må være større enn 10 MW for å antenne PE-skum som befinner seg utenfor den umiddelbare nærhet til brannstedet. Branner på 5-10 MW antas bare å kunne antenne PE-skum i umiddelbar nærhet til brannen. For å unngå at en eventuell brann spres fra et felt til et annet, stilles det derfor krav til maksimal feltstørrelse av ubeskyttet PE-skum i tillegg til en minimumsavstand mellom felt, se tabell i forslagstekst.

Neste utgave av TSI SRT gir også en åpning for å benytte produkter som ikke tilfredsstiller krav angitte standarder så lenge disse ikke bidrar vesentlig til en brannbelastning.

3.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet da det blir mindre feil på infrastruktur pga. vanndrypp

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet som følge av mindre behov for feilretting og vedlikehold

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet da det går mindre tid til fjerning av is.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet:

Økt konsekvens ved brann

Redusert risiko for avsporing og påkjørsel av stein

Det er satt begrensinger på bruk av PE-skum ved å stille krav om maksimale feltstørrelser og avstander mellom felt. Grenseverdiene er begrunnet i en risikoanalyse som viser at risikoøkningen er marginal. Tilsvarende reduseres risiko for avsporing pga. mindre skader på skinner, noe som kan medføre skinnebrudd. Tilsvarende får man redusert risiko for nedfall av stein bl.a. pga. frostsprenging. Det legges til grunn at risikoreduksjonen mer enn kompenserer for risikoøkningen og den samlede risiko blir redusert.

3.5 L - levetid

Ikke relevant.

3.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dryppsikring_i_eksisterende_tunneler

Risikovurdering PE-skum

3.8 Høringskommentarer

Ingen høringskommentarer mottatt innen fristen 1.12.13.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. -Trine Bye Sagen-

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK

5.2 Utbygging

OK

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres