523 2018 Endringsartikkel 1978

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1978
Forslagsdato 26.01.2018
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 523 Tunneler, vedlikehold
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Hele bok Tunneler/Vedlikehold er gjennomgått og revidert av Teknisk avdeling v/Teknologi og regelverk og Underbygning og konstruksjoner. Se vedlagte fil for gjennomgang av regelverksendringer og forslag til nye krav med begrunnelse/bakgrunn for krav. I tillegg et notat fra Underbygning og konstruksjoner som peker på at det må endringer til i generiske arbeidsrutiner. Dette behandles i RAMS UB.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Regelverket for Tunneler/Vedlikehold er gjennomgått. Vedlegget beskriver gjennomgang av dagens krav og behandling av disse, og forslag til nye krav. Kravendringene og nye krav er gjort for bedre tilpasning av regelverket til faktiske arbeidsoperasjoner ved vedlikehold av jernbanetunneler. I tillegg er det forslag om å endre kartleggingsverktøy for å bedre dokumentasjon på tilstand i tunnelene. Regelverket viser i dag til et kartleggingsverktøy som kartlegger rasfare. For tunneler er det behov for å registrere tilstand på berget, bergsikringen og vann- og frostsikringen. Dette blir ikke gjort i tilstrekkelig grad i dag. Endringen gir også forslag til endringer av generiske arbeidsrutiner. Dagens arbeidsrutine stiller ikke krav til at "kontroll av fjell i tunnelløp" utføres av ingeniørgeolog. Tilbakemeldinger fra flere banestrekninger viser at det er et stort sikringsbehov i tunnelene som ikke blir kartlagt tilstrekkelig. Endringen av generiske arbeidsrutiner følges opp av RAMS UB.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre oversikt over tilstand og faktisk utført sikring og vann- og frostsikring gir bedre vedlikeholdbarhet av tunnelene våre da vi får dokumentert hva vi har på en bedre måte enn i dag.

2.4 S - sikkerhet

Oversikt over mengde og tilstand på installert bergsikring og vann- og frostsikring vil gi en bedre sikkerhet.

2.5 L - levetid

Kartlegging og dokumentasjon av sikring og vanns- og frostsikring vil bedre oversikt og tilstand på tunnelene våre, og vil gi evt. anbefalinger om nødvendige tiltak som kan øke levetiden av tunnelen.

2.6 Ø - økonomi

For å få tilstrekkelig og nødvendig dokumentasjon av tilstanden på våre tunneler, må generiske arbeidsrutine endres slik at "kontroll av fjell i tunnelløp" blir en ingeniørkontroll, og vil dermed medføre mer ressurs- og tidsbruk enn det som er vanlig i dag.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Notat fra Teknisk avdeling v/Underbygning og konstruksjoner som beskriver bakgrunn for ønske om endring i generiske arbeidsrutiner og nytt kartleggingsskjema for tunneler: https://trv.banenor.no/wiki/Fil:Notat-Revidering_ingeni%C3%B8rkontroll_tunnel.pdf

Dokument som beskriver endringer i regelverket (gjennomgang av dagens krav og forslag til nye krav): https://trv.banenor.no/wiki/Fil:Tunneler_Vedlikehold_rev_1.pdf

2.9 Høringskommentarer

Arbeidet er utført i samarbeid med Teknologi og regelverk/Underbygning og Teknisk avdeling ved Underbygning og konstruksjoner som i stor grad er brukere av dette regelverket.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. Endring av generisk arbeidsrutine for ingeniørkontroll av "fjell i tunnelløp" endres i henhold til rutiner i RAMS UB.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK gitt endringer under konklusjon nedenfor

4.2 Prosjekter

OK gitt endringer under konklusjon nedenfor

4.3 Infrastruktureier

Er litt usikker på om dette er gjenomarbeidet nok? --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 16:56 (CET) --Barjua (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 18:41 (CET) Det er lenge siden innholdet av denne boken er blitt gjennomgått og kvalitetssikret. Vi så et stort behov for å endre strukturen av boken, gjøre rettelser, inkludere henvisninger til generiske rutiner samt definere nye krav. Det kunne sikkert gjennomarbeides mer, men disse endringene bør aksepteres og ses som starten på et større arbeid. OK gitt endringer under konklusjon nedenfor

4.4 Teknologi

OK gitt endringer under konklusjon nedenfor --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2018 kl. 16:52 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres unntatt følgende deler som forkastes eller må redigeres:

- Tekst "Vedlikeholdsarbeider i tunneler skal utføres slik at sikkerheten ivaretas. Skader på både mennesker og jernbanetekniske komponenter skal unngås samt gi minst mulig sjenanse for omgivelsene.". Slettes/fjernes

- Tekst "a) Det tillates ikke økte innskrenkninger i minste tverrsnitt i tunnelen som følge av vedlikeholdstiltak. Henvisning til Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt" må revideres og inkludere henvisning til Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt

- Tekst "b) Effekt av eventuelle endringer av normalprofilet skal vurderes opp mot krav til komfort- og helsekriterier". Slettes/fjernes

- Tekst "a) Kontrollen skal omfatte følgende: ● Kontroll av eksisterende stabilitetssikring ● Kontroll av eksisterende vann- og frostsikring ● Kartlegging av vannlekkasjer ● Kartlegging av bergets beskaffenhet ● Kontroll av portaler og hvelvkonstruksjoner ● Kontroll av forskjæring For kartleggingsskjema, se vedlegg a." . Slettes/fjernes

- Tekst "e) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal". Revideres. Kravet må også ta hensyn til ERTMS. Følgende tekst tilføyes "PE-skum ikke skal monteres nærmere enn 300m foran et stoppskilt.".

--Barjua (diskusjon) 31. jan. 2018 kl. 16:09 (CET)

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --