525 2013 Endringsartikkel 698

1 Endringsinformasjon

EndringsID 698
Forslagsdato 2013-11-08 08:41:24
Forslagsstiller Morten Schjelderup
Klassifisering Kravendring
Bok 525
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt 5.3
Forslagstekst I forbindelse med TekDok sin videre fremdrift er det behov for å justere de kravene som settes til teknisk dokumentasjon i Jernbaneverket. I teknisk regelverk et det nedfelt en del krav til teknisk dokumentasjonen. Vi ber om at det iverksettes en gjennomgang for å avdekke hvor det stilles krav til levering på papir (under følger et eksempel innenfor Bruer som jeg forstår dere har jobbet med og trolig vil bli endret i neste versjon allerede ved nyttår?).

Teksten som bes gjennomgått er:

For arkivering av arbeidstegninger, materiallister og bøyelister med tilhørende kapasitetsberegninger, er byggherren ansvarlig for å sende ett sett transparenter "som bygget" til infrastrukturforvalter. Transparentene skal være av kvalitet 120 g/m2 eller ca. 0,08 mm tykkelse og i format A1. ”Som bygget”-tegningene for arkivering sendes i tillegg som datafiler på egnet lagringsenhet. Filene skal være av vektorformat egnet for AutoCad, DWG eller DXF, samt en PDF-fil. Lagringsenheten skal merkes med konstruksjonens navn, km og banestrekning. I tillegg sendes ett sett papirkopier i A3-format. For arkivering sendes også ved ferdigstillelse ett sett fullstendig redigerte beregninger, inkludert eventuelle endringer. Beregningene settes i perm og konstruksjonens riktige betegnelse påføres permens framside og rygg.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. Arne Vik.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres