525 2014 Endringsartikkel 793

1 Endringsinformasjon

EndringsID 793
Forslagsdato 2014-01-31 12:24:52
Forslagsstiller Terje Andersen
Klassifisering Nytt krav
Bok 525
Kapittel Nytt kapitel 11 Overbygging av spor
Avsnitt Dimensjonerende laster for brann og påkjørsel
Forslagstekst Det er et økende behov for spesifisering av laster for overbygging av jernbanespor med konstruksjoner for ulike formål. Selv har jeg som ansatt i Det Norske Veritas hatt oppdrag for Dr.ing Aas-Jakobsen i forbindelse med prosjektering av overbygg ved Trondheim Lufthavn Værnes og Leangen stasjon. Spørsmålet har vært "hvilken dimensjonerende last skal brukes for brann og påkjørsel av tog og rullende materiell" avhengig av bærende konstruksjons plassering i forhold til spor og ulike sporelementer.

Tekst i Teknisk regelverk bør kanskje utformes basert på følgende strategi:

1. Brannlastdimensjonering i henhold til TSI for SRT, kanskje med vurdering om strengere krav hvis det skal transporteres stor mengder brannfarlig væske under konstruksjonen og området over sporet benyttes til boligbebyggelse eller forsamlingslokaler.

2. Påkjøringslaster basert på UIC 777-2 2nd ed. sept 2002 eller nyere, men kanskje med færre alternativer og situasjoner for lastbestemmelse: Ifølge UIC 777-2 er de maksimale dimensjonerende kreftene fra påkjøringslaster 5000 kN parallelt med spor og 2000 kN vinkelrett på spor og gyldig for hastighet opp til 130 km/h. Kreftene skal påføres konstruksjonen 1,8 m over skinneoverkant. UIC 777-2 åpner for lavere laster ved lavere hastighet på underliggende spor, men sporbruk kan endres over tid.

Det som bekymrer meg mest med de påkjøringslastene som UIC 777-2 spesifiserer er at de synes å avta for raskt med økende avstand fra spormidt uavhengig av nærliggende sporveksler og retning på sporene. Samt at de forvinner helt hvis bærende konstruksjon settes på en plattform med 550 eller 760 mm byggehøyde over skinneoverkant.

Ulykker viser at avsporte vogner kan bevege seg relativt langt fra spormidt og boggikonstruksjoner kan slås av rullende materiell uten at materiellet mister mye av sin kinetiske energi. Når det gjelder hvor langt til side for spor lastene bør påføres bør det anbefales at det gjøres en stedsmessig vurdering av avsporingsgeometri ved sporveksler i nærheten av den aktuelle konstruksjonen.


UIC-koden dekker også krav til styrke eller beskyttelse av konstruksjoner bak endebutt. Her tror jeg maksimalkraften er 10 000 kN.

Vedlagt link til DNV-rapport utarbeidet for Leangenlokket.

Referansedokumenter 2013-0247-1.pdf (internt vedleggsnr. 174)

Overbygging av jernbanespor.pdf (internt vedleggsnr. 180)

2 Vurdering av endringen:

Det gjennomføres mindre endringer i "Regler for bruer". De nye kravene foreslås i stedet lagt inn under "Regler for tunneler, prosjektering og bygging" under kapitlet "Laster". Det innføres henvisninger fra bruregelverket til dette kapitlet fra kapitlet "Overgangsbruer".

PÅKJØRSELSLASTER (nytt avsnitt i kapitlet om Laster)

Klassifisering av konstruksjoner:

  • Klasse A-konstruksjoner: Huser generelt et betydelig antall mennesker og gjerne over flere etasjer. Dette kan være bolighus, kjøpesenter, kontorbygg, møtelokaler og lignende.
  • Klasse B-konstruksjoner: Konstruksjoner, dvs. 1-etasjes konstruksjoner hvor det normalt oppholder seg få mennesker. Eksempel kan være veier, parkeringsplasser og enkle lagerbygg.


Forslag til kravformuleringer:

  • Bærende konstruksjoner skal plasseres 4 m eller mer fra spormidt til nærmeste spor.
  • Alle krefter skal påføres i en høyde av 1,8 m over spormidt.
  • Hvis de bærende konstruksjoner plasseres på en beskyttende plattform, rampe eller sokkel med høyde minimum 600 m over skinneoverkant, kan beregningsavstanden d fra spormidt økes med 2 m.

Krav til påkjørselslaster for klasse A- og klasse B-konstruksjoner er angitt i tabeller nedenfor:

Kraft parallelt med sporet, F:

Hastighetsområde
< 50 km/h 50-120 km/h
3000 kN - 300•d kN 8000 kN - 800•d kN

d=konstruksjonens avstand fra spormidt


Kraft vinkelrett på sporet, FT:

Hastighetsområde
< 50 km/h 50-120 km/h
1500 kN - 150•d kN 3000 kN - 300•d kN

d=konstruksjonens avstand fra spormidt


Hastighet > 120 km/h

  • Ved overbygging av spor med hastighetsstandard > 120 km/h bør det gjennomføres en spesifikk risikoanalyse for å fastsette dimensjonerende krefter og virkeområde.
  • Påkjørselslastene skal minst være av samme størrelse som for hastigheter i området 50-120 km/h


2.1 R - pålitelighet

Ikke aktuelt å vurdere.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke aktuelt å vurdere.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

En økning av avstanden til brusøyler fra 3,5 m til 4 m kan gi noe økt plass til vedlikehold under overgangsbruer.

2.4 S - sikkerhet

Innføring av nasjonale krav til påkjørselslaster kan gi økt sikkerhet ved at kravene gjøres generelle.

2.5 L - levetid

Ikke aktuelt å vurdere.

2.6 Ø - økonomi

En økning av avstanden til brusøyler fra 3,5 m til 4 m kan gi noe økte kostnader.

2.7 K - kapasitet

Ikke aktuelt å vurdere.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se vedlegg.

2.9 Høringskommentarer

Forslaget har vært til høring internt i Teknologi (bru og tunnel)

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales ved at foreslått kravformuleringer og tekst under avnittet "Vurdering av endringen" tas inn i regelverket.

Forslaget er endret ved at det er fjernet spesifikke krav ved bruk av ledeskinner på bakgrunn av kommentarer i godkjenningsrådet

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Bør gjennomgås på nytt.

OK etter ny gjennomgang

4.2 Utbygging

IKKE ok Det fremgår ikke tydelig hva som er endret fra UIC 777-2, og begrunnelsen for evt. endringer. Hva er begrunnelsen for krav om bruk av ledeskinne? De koster ekstra i installasjon, er til hinder for vedlikehold, og det kan neppe påvises noen effekt av å innstallere dem.

OK etter ny gjennomgang

4.3 Bane

OK (denne "ok" er fra forrige behandling. Støtter synspunkter som kom fram på siste møte der denne ble diskutert. Avventer evt. ny ok etter å ha hørt synspunkter fra Finn Holom)

OK etter ny gjennomgang

4.4 Teknologi

Bør gjennomgås på nytt. Effekten av ledeskinner betviles og det kreves ytterligere dokumentasjon dersom forslaget skal kunne godkjennes.

OK etter at det er fjernet spesifikke krav ved bruk av ledeskinner--Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2014 kl. 13:28 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen godkjennes