525 2016 Endringsartikkel 1532

Endringsinformasjon

EndringsID 1532
Forslagsdato 06.09.2016
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Betongkonstruksjoner
Avsnitt 3.4.2 Forenklet metode
Forslagstekst Innkommet e-post fra Rambøll v/Thomas Schiøtz

Jeg har et spørsmål om bruk av forenklet metode som beskrevet i JD525 kapittel 7, pkt. 3.4.2.

Det henvises til NS-EN 1992. I NS-EN 1992-2 er denne metoden beskrevet i tillegg NN med henvisning fra pkt. 6.8.7. I nasjonalt tillegg står det imidlertid at tillegg NN ikke benyttes. Skal denne tilsynelatende motstriden forstås slik at så lenge det er teknisk regelverk som benyttes som prosjekteringsgrunnlag kan forenklet metode benyttes (med de begrensninger som teknisk regelvert selv nevner)? (Men hvis man for eksempel prosjekterer ei bru etter eurokoden alene så ville forenklet metode ikke være tillatt?)

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Bedre sikkerhet

L - levetid

Økt levetid pga. økt robustisitet mot utmatting

Ø - økonomi

Ingen endring

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EN 1992-2-2-2005+NA-2010

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Tas inn iht. generell gjennomgang.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --