525 2019 Endringsartikkel 2245

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2245
Forslagsdato 28.01.2019
Forslagsstiller Ian Willoughby
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt nytt avsnitt
Forslagstekst Håndbok N400 har følgende krav til fri høyde over vassdrag:

"4.2.4 Fri høyde over vassdrag Fri høyde over vassdrag bestemmes slik at det er minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. I tilfeller der konsekvenser av høy flomvannstand er spesielt store (blant annet manglende omkjøringsmuligheter) kan det være aktuelt å benytte lengre returperiode. Disse valg gjøres i samråd med NVE. Reglene gjelder ikke for kulverter som brukes til vanngjennomløp i fyllinger."

520 kap 11 pkt 3 omhandler dimensjonering av kapasitet for mindre vassdrag men har ingen føringer for bruer over større vassdrag.

Foreslår følgende tekst:

3.x Fri høyde over vassdrag

For bruer ikke dekket av 520 11 pkt 3 gleder følgende krav: a) Fri høyde over vassdrag skal være minst 0,5 m over beregnet vannstand for dimensjonerende flom. b) Dimensjonerende flom skal inkludere en klimapåslag basert på NVE Rapport nr 81-2016 for det aktuelle vassdraget. c) Det skal brukes en returperiode ikke mindre en 200 år for å beregne dimensjonerende flom (200-årsflom). Lengre returperioder kan være aktuelt.

[Veiledende tekst: Klaringen bør velges større når flommen har stor vannhastighet og fører med seg drivende gjenstander eller vassdraget er utsatt for is-gang.]

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering har hatt det samme krav lenge. Praktisk konsekvens av kravet er å kunne sikre at vannveien holdes åpent i en flomsituasjon da det også kommer en del flyttende materialer sammen med flomvannet. Avhengig av strømningsregime kan det være aktuelt å øke frihøyden. I noen situasjoner kunne det være aktuelt å gi en dispensasjon fra dette krav for eksempel eksisterende baner eller steder med veldig lav strømningshastighet.

2.2 R - pålitelighet

Bedre robusthet i flomsituasjoner.

2.3 A - tilgjengelighet

Bedre oppetid i flomsituasjoner.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Mindre vedlikehold etter flom da lave bruspenn vil samler på busker, plast og andre flytende gjenstander.

2.5 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet i flomsituasjoner

2.6 L - levetid og kapasitet

Kravet tar hensyn til framtidig klimaendring i konstruksjonens levetid.

2.7 Ø - økonomi

Reduserer skadeomfang ved flom. Det kan begrenser trasévalg i lavtliggende terreng som kan ha et negativt konsekvens for økonomi.

2.8 K - klima og miljø

Kravet tar hensyn til fremtidig klimaendring ved å henviser til gjeldende veiledning fra NVE.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens vegvesen Håndbok N400, NVE Veileder nr 7-2015 Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt, Rapport nr 81-2016 Klimaendring og framtidige flommer i Norge

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler et nytt krav tilføyes kapitel 4 med følgende tekst:

3.x Fri høyde over vassdrag

For bruer ikke dekket av 520 11 pkt 3 gleder følgende krav:

a) Fri høyde over vassdrag skal være minst 0,5 m over beregnet vannstand for dimensjonerende flom.

b) Dimensjonerende flom skal inkludere en klimapåslag basert på NVE Rapport nr 81-2016 for det aktuelle vassdraget.

c) Det skal brukes en returperiode ikke mindre en 200 år for å beregne dimensjonerende flom (200-årsflom). Lengre returperioder kan være aktuelt.

[Veiledende tekst: Klaringen bør velges større når flommen har stor vannhastighet og fører med seg drivende gjenstander eller vassdraget er utsatt for is-gang.]

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 10:44 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 11:08 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 11:05 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 10:33 (CET)ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 22:47 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --