525 2019 Endringsartikkel 2250

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2250
Forslagsdato 30.01.2019
Forslagsstiller Ian
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 5.1
Forslagstekst Vi foreslår å oppdatere avsnitt om krav til konstruksjonsberegninger for å ta hensyn til TSI INF krav om å følge følgende prinsipp for prosjektering om at konstruksjoner over/under spor skal basere seg på NS-EN 1990:2002-A1:2005+NA:2016.

Eksisterende tekst: (oppdatert iht. siste versjon av regelverket)


5.1.2.3 Kontroll av beregninger a) Den som har utført konstruksjonsberegningene skal kontrollere om resultatene er sannsynlige, og skal lage oppgaver over art og omfang av denne kontrollen.

Art og omfang av kontrollen retter seg etter det aktuelle anvendelsestilfelle og er avhengig av kompleksitetsgraden og kostnaden av den beregnede konstruksjonen samt av den nøyaktighet som er krevd.

b) Systemvalg og gjennomføring av beregningene skal i prinsippet foretas uavhengig av den forelagte beregningen, om mulig direkte på grunnlag av konstruksjonstegningene.

c) Hvis kontrollen gjennomføres som databeregning, skal det program som er benyttet for kontrollen være uavhengig. Ansvaret for anvendeligheten av det dataprogram som er nyttet ved denne kontrollen og for uavhengigheten av resultatene, ligger hos den som kontrollerer.

d) Databeregninger kan kontrolleres med manuelle kontrollmetoder:

 • fullstendig uavhengig beregning
 • kontroll av hovedresultater (f.eks. maksimalverdier), inklusive:
  • vurdering av resultatenes størrelsesorden
  • likevektskontroll
  • deformasjonskontroll


Forslag til nytt tekst:


5.1.3 Kontroll av beregninger

a) Alle konstruksjoner som omfattes av dette kapitlet skal kontrolleres i kontrollklasse PKK3 i henhold til tabell NA.A1(902) i NS-EN 1990:2002-A1:2005+NA:2016.

5.1.3.1 Egenkontroll

Egenkontroll omfatter kontroll av punkt a-i i Beregningsrapport.

5.1.3.2 Intern systematisk kontroll

Dette er en intern, systematisk kvalitetskontroll av prosjektering med faste rutiner i foretaket. Ved intern systematisk kontroll i prosjekteringsklasse PKK3 skal kontrollen i tillegg til en kontroll som bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket, minst omfatter de kontroll av de samme punktene som angitt [Egenkontroll]. Ved intern systematisk kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 skal det legges vekt på kontroll av:

 • laster og beregningsmodeller for lastpåføring.
 • modeller for konstruksjonsanslyse og beregning av lastvirkning inkludert dynamisk lastvirkning der det er aktuelt
 • lastkombinasjoner, herunder samtidighet av laster
 • at funksjonskrav er oppfylt
 • beregning av stabilitet og sikkerhet mot golbalt sammenbrudd
 • kapasitetsberegninger av kritiske komponenter (konstruksjonsdeler, knutepunkter, opplegg og tverrsnitt)
 • robusthet og antatte ulykkeslaster
 • tegninger/informasjonsmodeller
 • samsvar mellom beregninger og tegninger/informasjonsmodeller
 • at det foreligger tilstrekkelig geoteknisk rapport for å bestemme karakteristiske parametere
 • at prosjektering og produksjonsunderlag er tilstrekkelig for utførelse

Ved intern systematisk kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK3 skal kontrollen i tillegg omfatte kontroll av:

 • analysemodeller for dynamisk lastvirkning. For krav til dynamisk analyse henvises til [Faktorer som påvirker dynamisk oppførsel]
 • relevans av antatte materialegenskaper, herunder ikke-lineære analysemodeller
 • utmatting
 • tilleggskontroll av konstruksjonsberegninger ved å utføre tilstrekkelige uavhengige beregninger av lastvirkning og kapasitet.
 • at krav til utførelseskontroll er relevante.

Den interne systematiske kontrollen skal i tillegg bekrefte at egenkontroll er gjennomført og dokumentert.

5.1.3.3 Utvidet kontroll

Utvidet kontroll i prosjekteringsklasse PKK3 skal i tillegg til en kontroll som bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket, minst omfatte kontroll av de samme punktene som angitt for egenkontroll og være i et omfang som gir tillit til at prosjekteringen er tilfredsstillende. Kontrollen skal omfatte konstruksjonens bæresystemer samt stabilitet ved geoteknisk prosjektering. Den utvidede kontrollen skal utføres i Bane NORs regi enten av Bane NOR eller et annet foretak som er uavhengig av foretaket som utførte prosjekteringen. Ved totalentreprise skal uavhengig kontroll kontraheres av Bane NOR. Den prosjekterende skal forvisse seg om at den utvidede kontrollen er gjennomført, at tilbakemeldinger er mottatt og at eventuelle bemerkninger er avklart.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravene til kontroll og godkjenning i NS-EN 1990:2002-A1:2005+NA:2016 blir ivaretatt. Dette medfører at struktur og innhold av dokumentasjonen for kontroll og beregninger tilpasses eksisterende EN-standard med nasjonalt tillegg. Denne endringen har sammenheng med endringer utført i forrige versjon, noe som har resultert i en viss inkonsistens mellom opprinnelig eksisterende regelverkstekst i eendringsforslaget og dagens eksisterende tekst. Dagens eksisterende tekst har derfor erstattet opprinnelig eksisterende regelverkstekst i eendringsforslaget.

2.1 R - pålitelighet

Bedre kontroll av konstruksjoner vil medføre lavere feilfrekvenser ved at kontrollen utvides fra dagens krav.

2.2 A - tilgjengelighet

Kan bli bedre som følge av bedre pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke direkte relevant da kravet gjelder tredjepartskontroll av konstruksjonen. Denne kontrollen vurderer ikke vedlikeholdbarhet direkte, men vil kunne bidra til å utelukke feil som kan ha en negativ konsekvens for vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Bidrar til sikrere konstruksjoner ved at kontrollen utvides sammenlignet med dagens krav.

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid da kontrollen omfatter nye momenter som vil fange opp flere feil som kan ha konsekvens for konstruksjonens levetid.

2.6 Ø - økonomi

Tredjepartskontrollen blir noe mer omfattende og følgelig noe dyrere, men godkjenning av kontrollen blir enklere og følgelig tilsvarende rimeligere. Totalt positivt bidrag som følge av færre feil i konstruksjonens livsløp og lengre levetid.

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant da materialbruk vil være det samme.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Forslaget har vært til høring internt i brufagmiljøet i Teknisk avdeling og i Utbygging.

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:39 (CET)

4.2 Prosjekter

• PKK2 kan være tilstrekkelig på noen av våre konstruksjoner og det bør ikke være absolutt krav om PKK3 for alle konstruksjoner. Jeg ønsker en diskusjon om hvilken grad PKK3 er hensiktsmessig for eksempelvis lave støttemurer og tunnelportaler. Se også høringsinnspill om støttemur. • I kapittel 5.1.3.1 Egenkontroll Teksten her kan leses som at det kun er kravene i kapittel 5.1.1 Beregningsrapport. Det bør presiseres at kravene i • I kapittel 5.1.3.1 Egenkontroll ser for meg ut å være en feil i kapitelhenvisning (det finnes ikke noe kapittel som heter beregningsrapport) • I kapittel 5.1.3.2 Intern systematisk kontroll og kapittel 5.1.3.3 Utvidet kontroll bør tekst som også står i gjeldende Eurocode strykes (gjelder så vidt jeg kan se hele kapittelet)

Forslaget tatt ut av konteksten da ble sendt på høring for et år siden, og kommentarer og anbefalinger fra høring er ikke svart ut eller innarbeidet.

Foreslår at det kun henvisning til NS-EN 1990 i kapittel 5.1.3 legges inn i regelverket, og at resten av teksten bearbeides før det legges inn i regelverk. OK under disse forutsetningene--Jse (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:44 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:39 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:40 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --