525 2020 Endringsartikkel 2519

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2519
Forslagsdato 18.12.2019
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 04
Avsnitt 5
Forslagstekst h) Teknisk kontroll av brukonsept.

Forprosjekt for bruer og andre sporebærende konstruksjoner skal sendes til Teknisk avdeling/Bruer og konstruksjoner for teknisk kontroll av brukonseptet før detaljprosjektering igangsettes dersom prosjekteringen gjelder: - konstruksjon med antatt entreprisekostnad over terskelverdi 200 mill. - konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise, for eksempel totalentreprise, OPS, osv. - nytt eller utradisjonelt brukonsept.

Teknisk avdeling/ Bruer og konstruksjoner skal orienteres om prosjektets tidsplan og eventuelle spesielle forhold ved prosjektet. Som grunnlag for kontrollen skal det som minimum foreligge en oversiktstegning. Denne suppleres med eventuelle detaljer av betydning for kontrollen. I tillegg skal det foreligge en beskrivelse av statisk system, fundamenteringsmetode, materialvalg osv. I tilfeller hvor monterings- eller byggemetode er avgjørende, skal dette også beskrives.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dette er relevant for totalentreprise for å kvalitetssikre brukonseptet.

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre kontroll av brutype. Noe som fører til økt vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Bedre kontroll av brutype medfører bedre sikkerhet.

2.5 L - levetid og kapasitet

Bedre kontroll av brutype medfører bedre levetid og kapasitet.

2.6 Ø - økonomi

Bedre kontroll av brutype medfører bedre kontroll av økonomi.

2.7 K - klima og miljø

Kontrollen sikrer at klima og miljøkravene er ivaretatt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens vegvesen håndbok N400 kap. 2.3.1.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Øke kontroll på brukonstruksjoner før de sendes ut for totalentrepriser, ny brutype eller kompliserte bruer, osv.

Dette minsker risikoen for ekstra kostnader under utførelsen.

Anbefales med følgende tekst:

Forprosjekt for bruer og andre sporebærende konstruksjoner skal sendes til teknisk kontroll av brukonseptet før detaljprosjektering igangsettes dersom prosjekteringen gjelder: - konstruksjon med antatt entreprisekostnad over terskelverdi 200 mill. - konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise, for eksempel totalentreprise, OPS, osv. - nytt eller utradisjonelt brukonsept.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:56 (CEST)

4.2 Prosjekter

Hva med de økonomiske kostandene ved den økte kontrollen i forkant?--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:45 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 09:52 (CEST)--Azikam (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:44 (CEST)AZIKAM: Dette er en intern kontroll som ikke vil ha store kostnader. OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:48 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:29 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 11:01 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --