525 2020 Endringsartikkel 2664

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2664
Forslagsdato 19.05.2020
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 6.6
Forslagstekst Det står i avsnittet om endeleg kontroll av forankringsstag:

"Endelig kontroll av tilstrekkelig kapasitet skal gjøres ved prøvetrekking av alle stagene etter installasjon til 120 - 150 % av dimensjonerende last eller maksimalt 85 % av flytespenning."

Dette er ei stor prøvelast og langt over det som NS-EN 1997-1 krever, og kan vere uheldig for ein samvirkekonstruksjon med fleire stagrekker. Teksten er foreslått endra til:

"Endelig kontroll for godkjenning av forankringen skal gjøres ved prøvetrekking av alle stagene i henhold til NS-EN 1997-1, som sier at prøvelasten skal minst være det høyeste av 1,1*1,35*<last i bruksgrensetilstand> eller 1,1*<dimensjonerende last>."

Modifiseringa "85% av flytespenning" fjernast då alle stag skal vere dimensjonert med margin mot flyting.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Endringa gjeld prosjektering av stagforankring for spuntveggar, og prøvelaster for endeleg godkjenning av staga etter installasjon.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Endringa skal sikre at stagforankring for spuntveggar blir prosjektert og blir prøvelasta i samsvar med NS-EN 1997-1, som er norsk standard. Det bidrar til reduksjon av risiko for feilfunksjon.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Stagforankringa skal fungere som påkravd i heile levetida for spunten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Skal ikkje vedlikehaldast.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Systemet er prosjektert for levetid 100 år og svikt er ikkje venta. Systemet kan ikkje monitorerast men systemet er prosjektert for å ikkje svikte ved bortfall av eit av staga. Dette er ingen endring frå tidlegare.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Venta levetid er 100 år og systemet er prosjektert for full kapasitet over levetida.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ikkje relevant

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Endringa gjeld stagforankringa og der er ingen kopling til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Endringa gjeld stagforankringa og der er ingen spesifikk miljøbelastning utover byggeprosjektet si belastning generelt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Norsk Standard NS-EN 1997-1:2004+A1:2003+NA:2016

Statens Vegvesens handbok V220

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt 6.6 pkt b) har i dag slik tekst:

b) Permanente injiserte stag i løsmasser skal kun benyttes i friksjonsmaterialer. Temporære løsmassestag kan også benyttes i leire. Holdekapasitet av injiserte og ekspanderte stag i løsmasser skal overslagsmessig beregnes som motstand fra friksjon og endetrykk mot en teoretisk sylinder. Sylinderen vil være bestemt av mengde injiseringsmasse. Faktorer for friksjon og jordtrykk er gitt i NS-EN 1997. Endelig kontroll av tilstrekkelig kapasitet skal gjøres ved prøvetrekking av alle stagene etter installasjon til 120 - 150 % av dimensjonerende last eller maksimalt 85 % av flytespenning. Ved omfattende stagarbeider bør det settes prøvestag som grunnlag for den endelige dimensjoneringen.

Kommentar:

Forankring i berg er ikkje omtalt, foreslår å referere til berekningsmetode i Statens Vegvesen V220.

For dimensjonerande last for staget og for krav til godkjenningsprøving må vi vise til NS-EN 1997-1 men den er vanskeleg å lese og litt forklaring bør inkluderast.

Forslag til ny tekst:

b) Permanente injiserte stag i løsmasser skal kun benyttes i friksjonsmaterialer. Temporære løsmassestag kan også benyttes i leire. Holdekapasitet av injiserte og ekspanderte stag i løsmasser skal overslagsmessig beregnes som motstand fra friksjon og endetrykk mot en teoretisk sylinder. Sylinderen vil være bestemt av mengde injiseringsmasse. Faktorer for friksjon og jordtrykk er gitt i NS-EN 1997. For injiserte ankere i berg beregnes kapasiteten etter metode som angitt i Statens Vegvesens Veiledning V220.

I samsvar med NS-EN 1997-1 settes dimensjonerende staglast EULS;d lik den største av lasten FULS;d i bruddgrensetilstand eller γServ*FServ;k der γServ hentes fra tabell NA.A.18 i NS-EN 1997-1 og FServ;k er staglasten i bruksgrensetilstand.

Ved endelig godkjenningsprøving etter installasjon skal alle stagene trekkes til en prøvelast som ikke er mindre enn γa;acc;ULS*EULS;D der γa;acc;ULS hentes fra tabell NA.A.20 i NS-EN 1997-1.

Ved omfattende stagarbeider bør det settes prøvestag som grunnlag for den endelige dimensjoneringen.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 15:10 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:40 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:46 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:31 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:06 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!