525 2020 Endringsartikkel 2671

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2671
Forslagsdato 04.06.2020
Forslagsstiller Ian Willoughby
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 3.5
Forslagstekst Eksisterende tekst:

a) Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke eller annen fast installasjon som ligger over brudekket skal være ≥ 2200 mm.

Unntak: Avstand til kabelkanal skal plasseres iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil

Ny tekst:

a) Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke eller annen fast installasjon som ligger over brudekket skal være ≥ 2200 mm.

1 Unntak: Avstand til kabelkanal skal plasseres iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil

Unntak: Ståltraubruer som erstatter fastsporbruer på eksisterende infrastuktur. Utførelse: Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke skal beregnes i henhold til minsteprofil for den aktuelle banen, hastighet og kurvatur på brustedet. (eventuelt redusert minste bredde)

Teknologi har innvilget flere dispensasjoner angående dette.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen er relevant ved erstatning av gamle stålbjelker med ståltrau.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ikke relevant

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ikke relevant

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Bedre vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Bedre sikkerhet

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Lengre levetid og bedre kapasitet

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Mer økonomisk siden dette ikke krever senking/løfting av fundament/landkarmur som kan være en dyr løsning

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Inegn endring

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det finnes flere gamle stålbjelkebruer som må erstattes pga. alder, dårlig tilstand og kapasitet. Siden det er vanskelig å endre eksisterende bru mht bredde til kantbjelke velges denne løsningen med ståltrau med bredde mindre enn 2200 mm fra senter spor.


Eksisterende tekst:

a) Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke eller annen fast installasjon som ligger over brudekket skal være ≥ 2200 mm.

Unntak: Avstand til kabelkanal skal plasseres iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil

Ny tekst:

a) Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke eller annen fast installasjon som ligger over brudekket skal være ≥ 2200 mm.

  1. Unntak: Avstand til kabelkanal skal plasseres iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil
  2. Unntak: Ståltraubruer som erstatter fastsporbruer på eksisterende infrastuktur.
    • Utførelse: Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke skal beregnes i henhold til minsteprofil for den aktuelle banen, hastighet og kurvatur på brustedet. (eventuelt redusert minste bredde)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:40 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:42 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:46 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:35 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:36 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!