525 2021 Endringsartikkel 3057

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3057
Forslagsdato 10.08.2021
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 2
Forslagstekst Det er intensjonen med avsnittet at ikkje berre standardar utgitt av Norsk Standard som er lista opp skal gjelde, men også publikasjonane som er nemnde.

Eg foreslår derfor å endre teksten frå:

"Følgende standarder benyttes for prosjektering:"

til

Følgende standarder, publikasjoner og håndbøker skal benyttes for prosjektering:

Det er implisitt i ordlyden "benyttes for prosjektering" at dette er eit "skal"-krav, slik at eg foreslår at vi er litt meir eksplisitt og skriv "skal benyttes"

"Peleveiledningen 2012" skal rettast til "Peleveiledningen 2019"

V220 er med i lista, men det bør presiserast i ein parentes at denne er ei veiledning, og at i i den grad delar av den skal vere eit krav skal det stå spesifisert i eit særavsnitt, f.eks i "6.6 Forankringer for støttemurer og spuntkonstruksjoner" i TRV:04632

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det er ikkje tydeleg i dagens versjon av regelverket i bok 525 for prosjektering og bygging av bruer og konstruksjonar at Vegdirektoratet si handbok N400 skal leggast til grunn. For utførelsesentrepriser har prosjekta likevel eksplisitt tatt den med i kontrakt, og i varierande grad også i totalentrepriser. Krav i N400 er utforma for å sikre at bruer får ønska levetid og at ikkje kostnadene til vedlikehald blir større enn nødvendig. Eksisterande krav i bok 525 er supplerande krav til N400, og ikkje fullstendige sjølvstendige krav. Det er under vurdering å utvikle eit fullstendig kravsett for Bane NORs bruer, men dette vil i så fall ligge langt ute i tid.

I mellomtida bør det gjerast tydeleg at krav i N400 skal gjelde.

Med samme opprydding kan referansar til standardar og regelverk oppdaterast.

Handbøkene Prosesskode 1, Prosesskode 2 og V220, samt Peleveiledningen fjernast frå dette avsnittet, blir i staden tatt inn relevante referansar i underavsnitt det er aktuelt å vise til desse.

Det er derfor foreslått å endre bok 525, kapittel 4, avsnitt 2 til slik det står nedanfor i "Innstilling fra fagansvarlig"

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Tydeligere krav vil i større grad sikre at krav som påvirker konstruksjonenes pålitelighet blir fulgt.

3.2 A - tilgjengelighet

Tydeligere krav vil i større grad sikre at krav som påvirker konstruksjonenes tilgjengelighet blir fulgt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Tydeligere krav vil i større grad sikre at krav som påvirker konstruksjonenes vedlikeholdbarhet blir fulgt.

3.4 S - sikkerhet

Ingen konsekvens da krav til sikkerhet håndteres tilsvarende som i dag.

3.5 L - levetid og kapasitet

Tydeligere krav vil i større grad sikre at krav som påvirker konstruksjonenes levetid og kapasitet blir fulgt.

3.6 Ø - økonomi

Tydeligere krav vil kunne forenkle noe prosjekterings- og godkjenningsprosessen

3.7 K - klima og miljø

Ingen konsekvens da krav til påvirkning på klima og miljø håndteres tilsvarende som i dag.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarligForslag til nytt avsnitt 2 i bok 525, kapittel 4:

2 Standarder og håndbøker

I de følgende avsnitt er det gitt hvilke standarder og håndbøker som skal benyttes. Ved motstridende krav gjelder slik rangordning:

Første prioritet: Teknisk regelverk
Andre prioritet: Statens vegvesens håndbok N400
Tredje prioritet: Eurokoden og øvrige standarder

2.1 Standarder

2.1.1 Byggetegninger
NS 2400 Format og fortrykk på tegneark
NS 2401 Målestokker
NS 2402 Angivelse av pos. nr.
NS 2410 Tegning av bærende metallkonstruksjoner
NS 3037 Betongelementtegninger
NS 3038 Angivelse av toleranser
NS 8301 Tekst
NS 8302 Linjer
NS 8303 Projeksjonsmetoder
NS 8304 Riss og snitt
NS 8305 Markering av flater. Skravering
NS 8306 Målsetting. Generelle regler
NS 8307 Målsetting. Referanselinjer
NS 8308 Målsetting. Metoder
NS 8330 Tegninger for betongkonstruksjoner
NS 8331 Armeringssymboler
NS 8332 Armeringsspesifikasjoner
NS-EN ISO 3766 Forenklet tegnemåte for armering i betong
NS-EN ISO 5261 Forenklet tegnemåte for snitt av stenger og profiler
NS-EN ISO 5457 Størrelse og layout på tegneark
NS-EN ISO 8560 Tegnemåter for modulstørrelser, modullinjer og modulnett

2.1.2 Maskintegninger
NS 1400 Alminnelige tegningsprinsipper
NS 1403 Bokstaver og tall
NS 1404 Generelle tegningsregler
NS 1409 Tegning av gjengede deler
NS 1410 Målsetting
NS 1413 Toleranser – angivelse
NS 1416 Bretting av tegningskopier
NS 1418 Symboler og stykklistebetegnelser
NS 1419 Angivelse av overflatebeskaffenhet
NS 1421 Angivelse av sveiser
NS 1424 Tegning av skruer
NS 2410 Tegning av bærende metallkonstruksjoner
NS-EN ISO 128-20 Generelle tegneregler. Grunnleggende prinsipper for linjer

NS-EN ISO 1302 Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon
NS-EN ISO 3098-2 Skrift. Latinsk alfabet, tall og tegn
NS-EN ISO 6410-1 Gjenger og gjengede deler. Generelle bestemmelser

2.1.3 Konstruksjonsstandarder
Prosjekteringsstandarder med nasjonale tillegg og eventuelle rettelsesblad:

2.1.3.1 Generelt
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg
NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
NS 3459 Elektronisk overføring av prosjektdata

2.1.3.2 Allmenne laster
NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Tetthet, egenvekt og nyttelast i bygninger
NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008 Snølaster
NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 Vindlaster
NS-EN 1991-1-5:2003+NA:2008 Termiske påvirkninger
NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008 Laster under utførelse
NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 Ulykkeslaster

2.1.3.3 Trafikklaster
NS-EN 1991-2:2003+NA:2010 Trafikklast på bruer

2.1.3.4 Betongkonstruksjoner
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger
NS-EN 1992-2:2005+NA:2010 Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 2: Bruer
NS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Prefabrikkerte betongprodukter. Fundamentpæler

2.1.3.5 Stålkonstruksjoner
NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
NS-EN 1993-1-3:2006+NA:2015 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-3: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler
NS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-4: Konstruksjoner av rustfritt stål
NS-EN 1993-1-5:2006+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-5: Plater påkjent i plateplanet
NS-EN 1993-1-6:2007+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-6: Skallkonstruksjoner
NS-EN 1993-1-7:2007+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-7: Plater påkjent normalt på plateplanet
NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser
NS-EN 1993-1-9:2005+NA:2010 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-9: Utmattingspåkjente konstruksjoner
NS-EN 1993-1-10:2005+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-10: Materialets bruddseighet og egenskaper i tykkelsesretningen
NS-EN 1993-1-11:2006+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-11: Kabler og strekkstag
NS-EN 1993-1-12:2007+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-12: Konstruksjoner av høyfast stål
NS-EN 1993-2:2006+NA:2009 Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 2: Bruer
NS-EN 1993-5:2007+NA:2010 Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 5: Peler (spunt)

2.1.3.6 Samvirkekonstruksjoner
NS-EN 1994-1-1:2004+NA:2009 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
NS-EN 1994-2:2005+NA:2009 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong Del 2: Bruer

2.1.3.7 Trekonstruksjoner
NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1: Allmenne regler og regler for bygninger
NS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 Endringsblad A1
NS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 Endringsblad A2
NS-EN 1995-1-2:2004+ NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 2: Bruer

2.1.3.8 Geoteknikk
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne regler
NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver
NS-EN 1997-2:2007/AC:2010 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver - Rettelsesblad AC.

2.1.3.9 Jordskjelv
NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer
NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold

2.1.3.10 Aluminiumkonstruksjoner
NS-EN 1999-1-1:2007+A1:2009+NA:2009 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler
NS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler- Endringsblad A2.
NS-EN 1999-1-3:2007+NA:2010 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-3: Utmattingspåkjente konstruksjoner
NS-EN 1999-1-3:2007/A1:2011 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-3: Utmattingspåkjente konstruksjoner- Endringsblad A1
NS-EN 1999-1-4:2007+NA:2010 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-4: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler
NS-EN 1999-1-5:2007+NA:2010 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Del 1-5: Skallkonstruksjoner

2.1.3.11 Material og utførelsesstandarder
NS-EN 206:2013+NA:2014 Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar
NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
NS 3576-3:2012 Armeringsstål. Mål og egenskaper- Kamstenger B500NC
NS 3576-4:2005 Del 4: Sveiste armeringsnett
NS-EN 10080:2005 Armeringsstål. Sveisbar armering Del 1: Generelle krav
NS-EN 10088-1: 2014 Rustfrie stål Del 1: Liste over rustfrie stålsorter
NS-EN 10088-2: 2014 Rustfrie stål Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
NS-EN 10088-3: 2014 Rustfrie stål Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for halvfabrikata, stenger, tråd, profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
NS-EN 10088-4: 2009 Rustfrie stål Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd av korrosjonsbestandige stål for konstruksjonsformål
NS-EN 10088-5: 2009 Rustfrie stål Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for stenger, tråd, profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for konstruksjonsformål
NS-EN ISO 3506 Mekaniske egenskaper for korrosjonsbestandige festeelementer av rustfritt stål
NS-EN 1090-2:2008+A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner
NS-EN 1090-3: 2008 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner
NS-EN 338: 2016 Konstruksjonstrevirke. Fasthetsklasser
NS-EN 1194 NS-EN 14080:2013 Trekonstruksjoner. Limtre. Fastheter og bestemmelse av karakteristiske verdier

2.2 Håndbøker

Statens vegvesen vegnormal N400 Bruprosjektering (2015)

Kravene i N400 som er relevante for jernbanekonstruksjoner skal benyttes i prosjektering, sammen med tillegg eller modifikasjoner i Teknisk regelverk

Kapittel 2 "Kontroll og godkjenning" gjelder ikke, her henvises til krav i Teknisk regelverk
Kapittel 14 "Bruer i driftsfasen" gjelder ikke


For konstruksjoner som omfattes av Teknisk regelverk, er det Bane NOR som er dispensasjonsmyndighet for krav, herunder også krav som det er henvist til i Håndbøker og andre regelverk.

For konstruksjoner som berører flere myndighetsområder kan det være nødvendig å søke dispensasjon også fra gjeldende myndigheter.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 15:15 (CEST)

5.2 Prosjekter

Jeg kan ikke se at forslagsstiller sin anbefaling omkring "veiledninger" er ivaretatt i forslaget til ny tekst far fagansvarlig?? --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 10:16 (CEST)

Svar frå --Svagei (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 11:17 (CEST):Det er vurdert slik at N400 sine henvisingar til veiledninger vil gjelde ettersom vi har lagt inn N400 som krav.
Det blei vurdert slik at å spesifikt legge inn Veiledninger i avsnittet om standarder og handbøker ville bety at alt som står i veiledninger er å oppfatte som krav.

Vidare er det tenkt at bok 525 skal ha referanse til spesifikke delar av veiledninger i underavsnitt.

For eksempel vil det stå i nytt forslag til Pelekapittelet at "Pelefundamentering i forbindelse med jernbanebruer skal prosjekteres og utføres i henhold til NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020. Krav og retningslinjer i Statens Vegvesens håndbok N400 skal også følges, inkludert dennes henvisninger til standarder og til Peleveiledningen"

Det kjem også til å stå i forslaget til nytt Pelekapittel spesifikt at:"Pelens geotekniske vertikale bæreevne i form av sidefriksjon og spissmotstand beregnes med metoder gitt i Peleveiledningen"

I avsnittet om forankring https://trv.banenor.no/wiki/Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Forankringer_for_st.C3.B8ttemurer_og_spuntkonstruksjoner står det allerede at: "For injiserte ankere i berg beregnes kapasiteten etter metode som angitt i Statens Vegvesens Veiledning V220."

Teksten nederst i forslaget kan eventuelt endrast til:
Kravene i N400 (inklusive dennes henvisning til veiledninger) som er relevante for jernbanekonstruksjoner skal benyttes i prosjektering, sammen med tillegg eller modifikasjoner i Teknisk regelverk

--Tosasm (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 14:52 (CEST) Hei, tenker som over at eventuelle krav som er gjengitt med direkte henvisning til en veiledning er dekkende, og at teksten kan stå som den er i endringsforslaget.

OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 16:29 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 23:04 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:11 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:22 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 07:46 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!