525 2022 Endringsartikkel 3190

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3190
Forslagsdato 26.01.2022
Forslagsstiller Åsmund Tøsse
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5. Kontroll og godkjenning
Forslagstekst Det er noen uklarheter om hensikt, omfang og innhold i teknisk kontroll av brukonsept, beskrevet i TRV:07872. For å presisere, foreslå det at følgende tekst erstatter dagens:

https://trv.banenor.no/wiki/Sandkasse/525/konseptkontroll

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Endringen var opprinnelig sendt inn som en presisering, men det har blitt vurdert i ettertid at endringen er en kravendring på grunn av at punktet

  • konstruksjon med antatt entreprisekostnad over terskelverdi 200 mill. NOK

erstattes av punktene

  • Jernbanebruer med spennvidde over 60 m
  • Jernbanebruer med totallengde på over 200 m

Denne endringen vurderes til å være en kravendring selv om intensjonen er den samme fordi tidligere formuleringer nødvendigvis ikke omfatter nøyaktig de samme konstruksjonene som de nye formuleringene. Likevel er endringen så marginal at RAMSLØK-vurderingen ikke kommer til anvendelse da intensjonen med kravet ikke er endret. De nye formuleringen sikret at grensen for hvilke bruer som sendes til konstruksjonskontroll blir uavhengig av kostnader som er en variabel størrelse.

3.1 R - pålitelighet

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.2 A - tilgjengelighet

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.4 S - sikkerhet

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.5 L - levetid og kapasitet

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.6 Ø - økonomi

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.7 K - klima og miljø

Intensjonen er at de samme konstruksjonene sendes inn til konseptkontroll.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Saken har vært vurdert internt på Utbygging.

4 Innstilling fra fagansvarlig

OK --Azikam (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 13:10 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 13:03 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2022 kl. 09:27 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2022 kl. 09:53 (CET) ok, men her er kap 3 Vurdering av endringen lite presist formulert. --Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:52 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:01 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 20:29 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!