525 2022 Endringsartikkel 3195

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3195
Forslagsdato 31.01.2022
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 2 ; TRV:08111 og TRV:08125
Forslagstekst endre referanse til N400 slik at vi refererer til datert versjon av N400 (2022) og korrigere i TRV:08125 at det er kap 13 som ikkje gjeld (i dag står det kap 14)
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravendringa gjelder korrekt henvising til Statens Vegvesens håndbok N400 for bruprosjektering

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Endringa sikrer at korrekt versjon av Statens Vegvesens handbok N400 blir brukt til bruprosjektering

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringer mellom N400 (2015) og N400 (2022)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

For Bruer og konstruksjoner Bok 525 Prosjektering og bygging er det vist til Statens vegvesen si handbok N400 flere steder, men det er ikke vist til ei gitt utgave. N400 kom i ny revisjon i januar 2022, og det bør vises til at det er denne utgava som gjelder.

Det er foreslått å gi denne referansen fullstendig i Kapittel 4 Avsnitt 2 Standarder og håndbøker slik:


2 Standarder og håndbøker

TRV:08111
I de følgende avsnitt er det gitt hvilke standarder og håndbøker som skal benyttes. Ved motstridende krav gjelder slik rangordning:

1. Første prioritet: Teknisk regelverk
2. Andre prioritet: Statens vegvesens håndbok N400 Bruprosjektering utgave januar 2022
3. Tredje prioritet: Eurokoden og øvrige standarder

Øvrige steder refereres det som N400 (2022)

I TRV:08125 står det :

Kapittel 14 "Bruer i driftsfasen" gjelder ikke

Dette rettes til:
Kapittel 13 "Bruer i driftsfasen" gjelder ikke


TRV:08111 inneholder lenke til N400 hos Statens Vegvesen. Denne lenka korrigeres

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 13:04 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:53 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:35 (CET) OK; eller kan det vises til gljeldende utgave?--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:39 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:02 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 20:46 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!