525 2022 Endringsartikkel 3387

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3387
Forslagsdato 23.08.2022
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 6.6 ny krav-ID
Forslagstekst Fotboltar for spuntveggar skal dimensjonerast etter prinsipp gitt i V220 avsnitt 10.6.5 og Byggegropveiledningen 2019. V220 blir brukt som kontraktsunderlag men er ikkje spesifikk på kva som skal reknast som fri lengde av bolten, og dette har stor betydning for å rekne ut bøyemoment i bolten.

Byggegropveiledningen er i Figur 7.8.2 tydeleg på at den reelle glippa er større enn lysopninga mellom sputfot og berget fordi lengda for opptak av skjerkraft i berget må inkluderast, og likeeins avstanden frå UK spunt opp til foringsrør. Det er nødvendig å ta inn eit avsnitt i teknisk regelverk om dette for å sikre at stabiliteten blir i samsvar med krav i Eurokodar.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det nye kravet er ei konkretisering av korleis spuntveggar skal prosjekterast når det gjeld forankring av spuntfot mot berg for å følge krav i Eurokoden. Påverkar ikkje jarnbanesystem elles.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Sikre at spuntveggar får tilstrekkeleg sikkerhet mot brudd

3.2 A - tilgjengelighet

Sikre at spuntveggen har tilstrekkeleg kapasitet gjennom levetida

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Systemet skal ikkje vedlikehaldast.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Regelendringa skal sikre at spuntveggar har tilstrekkeleg sikkerheit mot svikt.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Sikringa av spuntfoten skal ha levetid lik levetida for spuntveggen.

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Sikringa har ein investeringskostnad og ingen vedlikehaldskostnad. Investeringa skal sikre mot svikt.

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Sikringa av spuntfot skal ta høgde for korrosjon gjennom levetida.

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens Vegvesens handbok V220 avsnitt 10.6.5 v220-2022.pdf

NS-EN 1997-1

NS-EN 1993-1-1

Byggegropveiledningen 2019 utgitt av NGF

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Ny kravtekst i avsnitt Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering#Forankringer for støttemurer og spuntkonstruksjoner

Bakgrunn:

Når spuntveggar er ramma til berg og det skal gravast til berg eller til eit slikt djup at det "passive" mottrykket på gravesida av spunten ikkje gir stabilitet av spuntfoten, må spuntfoten sikrast. Det vanlegaste er å installere fotboltar. Der er då eit foringsrøyr sveist til spuntnålene på gravesida. Det blir bora gjennom foringsrøyret og til tilstrekkeleg djupne inn i berget, og fotbolten blir installert i berget og bolten har tilstrekkeleg lengde opp inne i foringsrøyret. Bolten blir gyst i berg og foringsrøyr.

Fotboltar for spuntveggar skal dimensjonerast etter prinsipp gitt i V220 (2022) avsnitt 10.6.5 og Byggegropveiledningen 2019. V220 blir ofte brukt som kontraktsunderlag men er ikkje spesifikk på kva som skal reknast som fri lengde av bolten, og dette har stor betydning for å rekne ut bøyemoment i bolten.

Byggegropveiledningen er i Figur 7.8.2 tydeleg på at den reelle frie lengda er større enn lysopninga ("glippa") mellom sputfot og berget fordi lengda for opptak av skjerkraft i berget må inkluderast.

Vidare, det har blitt observert at foringsrøyret ikkje nødvendigvis går ned til UK spunt , slik at i slike tilfelle må avstanden frå UK spunt opp til UK foringsrøyr leggast til "gapet".

Ukritisk bruk av V220 gir ikkje-konservative krefter i fotbolten, og det er nødvendig å ta inn eit avsnitt i teknisk regelverk for å sikre tilstrekkeleg sikkerheit for spuntveggar.

Forslag til tekst:

TRV:XXXXX

Fotbolter for spuntfot dimensjoneres etter prinsipper gitt i Statens Vegvesens handbok V220 (2022), med følgende ligning for dimensjonerende motstand:

Rbolt,d = 2 W fy / (Δ γM2 )

der

W er tverrsnittets motstandsmoment for bolten (redusert for korrosjonstap).
fy er stålets flytespenning. Tilgjengelig flytespenning for opptak av bøyemoment korrigeres for samtidig virkende skjærkraft etter Eurokoden.
Δ er effektivt gap som gir bøyemoment. Gapet vil som regel være større enn "lysåpningen" mellom berg og UK spunt når det korrigeres for innspenningslengde i berg og eventuelt for avstand fra UK spunt til UK foringsrør når dette ikke når ned til UK spunt. Korreksjonen av gapet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
γM2 = 1,25 er partialkoeffisient i henhold til NS-EN 1993-5 kapittel 7.

Boltens skjærkapasitet skal også kontrolleres med partialkoeffisient γM2 = 1,25

Etter utgraving skal spuntfoten sikres i samsvar med NS-EN 12063 avsnitt 8.12.7 dersom det skal sprenges eller sages bergskjæring tett inntil spuntveggen. Se også V220 og Byggegropveiledningen (NGF, 2019).

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:55 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 09:42 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:14 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:50 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 20:02 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!