525 2023 Endringsartikkel 3532

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3532
Forslagsdato 18.01.2023
Forslagsstiller Gisle Paulsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Det bør komme inn en formulering i regelverket om at

Det skal ikke bygges på frosset jord. Det skal sørges for at jord ikke fryser før man bygger på den. Om joden er frosset, så må den tines før det kan bygges. Det må i sistnevnte tilfelle også vurderes om det er nødvendig å masseutskifte jord som har tint da det kan bli redusert bæreevne i jord som har tint på grunn av økt vanninnhold.

Dette må gjelde for broer, støttemurer, kulverter, og andre konstruksjoner som kan ta skade av setninger som følge av at frosse jord under fundamentet tiner.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Forslaget gjeld sikring mot frost under fundamenteringsarbeid. Ingen andre system er påverka av endringa.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Frost i jord under trauet under bygging kan gje skade på andre delkomponentar i driftsituasjon. Forslaget gjeld sikring mot slik skade.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Frost i jord under trauet under bygging kan gje skade på andre delkomponentar i driftsituasjon. Forslaget gjeld sikring mot slik skade og skal bidra til å sikre at underbygninga og overbygninga vil fungere som påkravd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Delsystemet "jord under trauet" skal ikkje vedlikehaldast. Frost i jord under trauet under bygging kan gje skade i driftsituasjon. Forslaget gjeld sikring mot slik skade og skal bidra til å redusere behov for vedlikehald av andre komponentar i underbygning og overbygning.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå. Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Frost i jord under trauet under bygging kan gje skade på andre delkomponentar i driftsituasjon. Forslaget gjeld sikring mot slik skade og skal bidra til å sikre at underbygninga og overbygninga vil fungere som påkravd. Feil på grunn av Frost i jord under trauet under bygging påverkar ikkje sikkerhet direkte.


3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid. Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Frost i jord under trauet under bygging kan påverke levetid for komponentar i underbygning. Forslaget tar sikte på å redusere risiko for slik skade.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Frost i jord under trauet under bygging kan påverke levetid for komponentar i underbygning og gje auka vedlikehald av overbygning. Forslaget tar sikte på å redusere risiko for slik skade.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold. Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Frost i jord under trauet under bygging kan påverke levetid for komponentar i underbygning og gje auka vedlikehald av overbygning. Forslaget tar sikte på å redusere risiko for slik skade, som er gunstig for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Ved vinterarbeid er det tradisjon for å ikkje bygge på frosen jord, men å hindre at marka frys før betongarbeid for eksempel ved å legge ut matter, eller tine grunnen før støyping. Bygging på frosen grunn kan føre til setningsskadar eller ustabilitet når telen går. Det er behov for å ta inn krav om dette i Teknisk regelverk.

Det bør i Bok 525 kapittel 6 leggast inn tillegg om frostfri grunn i TRV:04624 i avsnitt 6 om at støttemurar skal fundamenterast frostfritt, og til TRV:04547 i avsnitt 4 der det er krav om at direkte fundamentering skal utførast frostfritt.

Forslag til ny og supplerande tekst er gitt i kursiv nedanfor --Svagei (diskusjon) 20. jan. 2023 kl. 14:55 (CET)

Bok 525, kapittel 6, avsnitt 4, TRV:04547

TRV:04547

Fundamenteringen skal utføres frostfritt i tilstrekkelig dybde, eventuelt i ikke telefarlige masser, eller ved frostsikring med isolasjon.

  1. Utførelse: Fundamenter skal føres ned til mineralske masser.
  2. Utførelse: Dersom fundamenter settes på fylling, skal fyllingen legges ut lagvis og komprimeres, etter på forhånd spesifiserte krav til kvalitet/utførelse.
  3. Utførelse: Masser som legges ut skal ikke være frosne eller inneholde is eller snø
  4. Utførelse: Det skal ikke bygges på frosne løsmasser. Det skal sørges for at masser ikke fryser før man bygger på dem.


Bok 525, kapittel 6, avsnitt 6, TRV:04624:

TRV:04624

Støttemurer skal fundamenteres frostfritt. Dette kan oppnås enten ved tilstrekkelig fundamenteringsdybde, utskifting til telefrie masser, eller ved isolering. Frostsikringen skal dimensjoneres for en frostmengde med gjennomsnittlig gjentaksintervall 100 år (F100). Tilkjørte masser under bunnplaten skal legges ut og komprimeres lagvis. Det skal benyttes egnede friksjonsmasser ved tilbakefylling bak støttemurer. Massene skal ikke være frosne eller innehold is eller snø. Det skal sikres gode drensforhold bak støttemurer.

Det skal ikke bygges på frosne løsmasser. Det skal sørges for at masser ikke fryser før man bygger på dem.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 15:56 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 27. jan. 2023 kl. 13:54 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:00 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:17 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:31 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 06:31 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!