525 2023 Endringsartikkel 3734

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3734
Forslagsdato 22.08.2023
Forslagsstiller John Magne Hembre
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 525.5.8
Avsnitt Nytt avsnitt: 8.8, to nye krav
Forslagstekst Det er i dag manglende overenstemmelse mellom NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 og NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 for norske jernbanebruer.

I den forbindelse har vi nå utarbeidet et forslag til to midlertidige krav i vårt tekniske regelverk, som skal svare ut ofte stilte spørsmål rundt hvordan EC8 del 1 (2021) og del 2 (2014) skal benyttes i kombinasjon for sporbærende konstruksjoner. Kravene skal gjelde frem til EC8 del 2 revideres av Standard Norge og bringes i overenstemmelse med EC8 del 1.

Forslaget er utarbeidet i samarbeid med geotekniker Geir Svanø, sidemannskontrollert av Nicklas Hans Haug på konstruksjon, og har vært på høring hos Standard Norge

Referansedokumenter

Fil:Utkast krav TRV EC8-1 vs EC8-2.pdf

2 Systemdefinisjon

Endringen gjelder jernbanebruer.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet er ivaretatt etter endringen gjennom at man følger nye føringer for seismisk påvrikning gitt i Eurokode.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet er ivaretatt etter endringen gjennom at man følger nye føringer for seismisk påvrikning gitt i Eurokode.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil bidra til at norske jernbanebruer ikke overdimensjoneres mht. seismisk påvirkning, og bidrar derfor positivt til øknonomi.

3.7 K - klima og miljø

Endringen vil bidra til at norske jernbanebruer ikke overdimensjoneres mht. seismisk påvirkning, og bidrar derfor positivt til klima.

Endringen påvirker ikke miljøet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Fil:Utkast krav TRV EC8-1 vs EC8-2.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene slik de er beskrevet under 3.8 anbefales godkjent.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:11 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK - --Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 08:31 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 19:46 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:02 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:41 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:28 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres