525 2023 Endringsartikkel 3773

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3773
Forslagsdato 04.09.2023
Forslagsstiller John Magne Hembre
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 3.16 Midlertidige konstruksjoner / TRV:08235
Forslagstekst Endringsforslaget er en del av et større presiseringsarbeid i kapittel 525.4.5, som omhandler kontroll og godkjenning av konstruksjoner.

Forslaget går ut på at midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbanen at et eventuelt sammenbrudd vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog underlegges samme krav til prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning som permanente konstruksjoner.

Med de nye foreslåtte presiseringene i kapittel 525.4.5 vil dette i praksis innebære at enkle midlertidige konstruksjoner som ikke bærer trafikklaster og som lett kan fjernes uten større konsekvens for jernbanens evne til å framføre tog kan unntas teknisk godkjenning. Dette er en liten oppmykning av dagens krav som krever teknisk godkjenning for alle spornære midlertidige konstruksjoner.

EKSISTERENDE KRAV: "Midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen, skal godkjennes av Bane NOR."

FORSLAG TIL NY FORMULERING: "Midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbanen at et eventuelt sammenbrudd vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog er underlagt samme krav til prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning som permanente konstruksjoner, se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning."

Se også vedlagte forslag til revisjon av TRV kapittel 525.4.5 (resterende endringer er kun presiseringer av gjeldende praksis). Kravendringen er sidemannskontrollert av Encinas, Fossbakken, Tran, Då og Svanø på regelverk.

Referansedokumenter

Fil:TRV 525.4.5 (K&G) Ny.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet ivaretas gjennom krav til prosjekteringskontroll for relevant klasse i henhold til NS-EN 1990.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til prosjekteringskontroll for relevant klasse i henhold til NS-EN 1990.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning.

3.6 Ø - økonomi

Liten positiv effekt knyttet til redusert intern ressursbruk i forbindelse med teknisk godkjenning av mindre kritiske midlertidige konstruksjoner.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Fil:TRV 525.4.5 (K&G) Ny.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen slik den er beskrevet i forslagsteksten og vedlagte dokument anbefales godkjent.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:00 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 10:52 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 21:11 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:03 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:43 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:29 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres