527 2018 Endringsartikkel 2139

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2139
Forslagsdato 31.08.2018
Forslagsstiller Ian Willoughby
Klassifisering Nytt krav
Bok 527 Bruer, vedlikehold
Kapittel 4
Avsnitt nytt avsnitt
Forslagstekst Gjenbruk av fundamenter og landkar

a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes.

b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes

1: Sikkerhet skal ikke være dårligere under utførelsen eller etter tiltaket er ferdigstilt. 2: Eventuelt tiltak prosjekteres.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Krav til å vurdere eksisternde fundamenter før gjenbruk vil være med på å redusere framtidige vedlikeholdskostnader da uegnet fundamenter blir erstattet.

2.4 S - sikkerhet

Kravet sørge for at konstruksjonssikkerhet er iværetatt etter bytting av bruoverbygning.

2.5 L - levetid

Kravet sørge for at tilstand og restlevetid til fundamentering vurderes samlet på et tidlig stadium i prosjektering.

2.6 Ø - økonomi

Krav til vurdering av fundamentering på et tidlig stadium gjør at det er lettere å ta en helhetsvurdering av totaløkonomiet for tiltaket. (bytte overbygning vs ny bru)

2.7 K - kapasitet

Kapasitet (last) kan ble økt hvis beregninger viser at ny bruoverbygning sammen med gode eksisternde fundamentering tillatter det.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Det følgende høringsutkast ble sendt ut til alle de som jobber med fag-støtte konstruksjoner på Teknologi avdelingen:

Etter mange spørsmål angående brubytter og gjenbruk av eksisterende fundamentering har jeg prøvd å formulere ett nytt avsnitt i vedlikeholdskapitel.

Mening er å tvinge prosjektene og konsulentene å ta en konkret vurdering av fundamentering så tidlig i prosjektet som mulig.

Forslag til tekst:

X. Gjenbruk av fundamenter og landkar

a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes.

b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes

1: Sikkerhet skal ikke være dårligere under utførelsen eller etter tiltaket er ferdigstilt. 2: Eventuelt tiltak prosjekteres.

Det ble mottatt 3 høringsuttalelser:

1

Hei!

Veldig bra initiativ . Jeg mener også at noen presiseringer er lurt. Ellers kan det være rom for mange misforståelser. Ny bru vil sannsynligvis alltid være bedre i forhold til bedre spor, med mindre vibrasjoner, mindre lyd, at flere av kreftene fra toget overføres til sporet og ikke så mye til brua, bedre sporgeometri osv. Dessuten ei ny bru som ikke har vært utsatt for korrosjon og sykliske belastninger i mange år med bedre gangbaner og mulighet for evakuering. Det negative er den økte massen til ny bru i forhold til fundamentet. Slik sett vil vel sikkerheten mot at fundamentet ikke tåler belastningen alltid være dårligere enn før tiltak hvis en setter dette på spissen. Da vil ingen tiltak være gjennomførbare ut fra teksten. Det er vel ikke hensikten. De mest usikre fundamentene er vel de på løsmasser der det kan være leire/kvikkleire. Gode fundamenter på fjell, sand eller god morene bør være enklere. Jeg mener derfor at det må stå noe om at det som skal vurderes, og hva er godt nok. For eksempel:


X. Gjenbruk av fundamenter og landkar

a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes i forhold til den nye konstruksjonen.

b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes (Bør være med eksempel eller veileder.)

1: Sikkerhet mot togulykker skal ikke være dårligere under utførelsen eller etter at tiltaket er ferdigstilt. 2: Eventuelt tiltak prosjekteres.

2

Hei.

Veldig bra initiativ! Dette er noe jeg er opptatt av, så dere får tilgi et omstendelig innspill. Jeg er redd punkt b vil gi en del spørsmål fra entreprenører og konsulenter. Hva tror dere? Er det hensiktsmessig med en presisering?

Hva skal beregnes – og hvem er det som skal gjøre det? Så langt har vi kun beregnet på de geotekniske forholdene under brukar, men både steinens bæreevne, fylling (for å ta opp evt. bremsekrefter) og innfestning av styrebolter kan jo også gjennomgå en form for beregning og fort bli tema. Videre vil det være en del usikkerheter rundt utforming og utførelse av eksisterende landkar som gjør at man må ta en del konservative antakelser. Jeg tror det ville være nyttig for oss på bru å kunne henvise til en konkret tekst i regelverk eller veileder i så måte.

Et lite tilleggspunkt her; er det noen som har sjekket om eksisterende fastlager på korte stålbruer innfrir dagens krav til bremsekrefter, f.eks?

Jeg antar at sikkerheten ikke bare skal være bedre enn eksisterende bru, men også i tråd med gjeldende regelverk? (mange av bruene vi bytter er jo ofte dårlige, med f.eks nedknusning under lager og store nedbøyninger grunnet dette og kanskje også tverrsnittsreduksjon?)

3

Under Punkt 1 kunne du skrevet slik: Sikkerheten skal være minst like god etter at tiltaket er ferdig og det gjelder også under utførelsesfasen.


Teksten har blitt revidert til å ta hensyn til de mottatte kommentarene og står gjengitt i anbefalingen under.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Teknologi og regelverk har mottat flere søknader om godkjenning av brubytte prosjekter hvor tilstand og bæreevne til eksisterende fundamenter er mangelfult dokumentert fra konsulentenes sin side. De har ikke vært kjent med at de må også vurderer tilstand på eksisterende fundamenter. Prosjektansvarlige i Bane NOR har heller ikke vært kjent med at en ny bruoverbygning vil endre lastbildet på de eksisterende fundamentene og det har manglet blant annet geotekniske vurderinger.

Det bør tilføyes nytt avsnitt i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav som omhandler gjenbruk av eksisternde fundamenter.

Gjenbruk av fundamenter og landkar

a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes i forhold til den nye konstruksjonen.

b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes i forhold til den nye konstruksjonen.

Dette inkludere vurdering av de geotekniske forholdene under og rundt fundamentene samt hvordan fundamentene med hensyn til byggemåte og materialer håndterer endringer i de vertikale og horisontale kreftene og angrepspunkt.

1. Tiltaket skal forbedre beregnet sikkerhet for fundamentene både under utførelsen og etter at tiltaket er ferdigstilt.

2. Eventuelt forsterkninger eller vedlikehold skal prosjekteres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 09:54 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 08:20 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 07:59 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert--Barjua (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 18:33 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --