530 2011 Endringsartikkel 131

1 Endringsinformasjon

EndringsID 131
Forslagsdato 2011-11-16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Strekkbolter
Forslagstekst Nye krav til liggetid for strekkbolt er:

-Maksimalt 12 måneder i hovedspor (kun nye strekbolter kan benyttes) -Maksimalt 48 måneder i togspor Maksimal brukstid for en strekkbolt er 60 måneder.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Høyere pålitelighet da sannsynlighet for brudd i strekkbolt reduseres gjennom begrensning i liggetid

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen betydning

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet fordi liggetid begrenses

2.5 L - levetid

Kan medføre litt lavere levetid for sviller/befestigelse som følge av at strekkbolt bare kan ligge en begrenset tid i spor

2.6 K - kapasitet

Ingen betydning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette forslaget er fremsatt fra sentral RAMS gruppe Overbygning. Bakgrunn for forslaget er bl.a rapport fra SHT etter avsporing i Brynsbakken der det påpekes at man ikke har mulighet for å ha kontroll med livsløpet til strekkbolter.

Nye krav vil sikre at strekkbolter ikke får en liggetid som blir så lang at korrosjon medfører sprekkvekst og brudd på utsatte steder hvor det er vanskelig å inspisere bolten.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres