530 2011 Endringsartikkel 169

1 Endringsinformasjon

EndringsID 169
Forslagsdato 2011-12-13
Forslagsstiller Atle Reinsberg
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 14
Avsnitt 2.5.1 - 2.5.2
Forslagstekst Det er ønskelig at det gjøres en vurdering om å omtale ledelinjer for blinde og synshemmede på plattform. Stasjonsenheten i Trafikk og Marked ønsker å bli trukket inn i den videre behandling av dette forslaget.

Stasjonshåndbokas omtale av ledelinjer har ikke virkeområde på plattform, da Teknisk regelverk fastsetter utformingen av plattform. En befaring på de 4 nye stasjonene på Jærbanen i mai 2011 avdekket at det var lagt ledelinjer på stasjonene Paradis og Mariero. For Mariero var det også lagt ledelinje ut i sikkerhetssonen, noe som ikke er ønskelig. På Oslo S er det også nylig lagt ledelinjer et stykke inn på plattform. Å innarbeide omtale av ledelinjer i Teknisk regelverk kan bidra til å gjøre det lettere og tryggere for blinde og synshemmede å bevege seg på plattform. Videre vil en unngå at ledelinjer blir lagt "tilfeldig" uten grunnlag i krav/anbefaling. Ledelinjer på plattform kan forankres i TSI-PRM.

Jeg vedlegger et forslag fra UIC som viser hvordan ledelinjer kan tenkes anlagt på plattform. Forslaget synes å ivareta både hensyn til tilgjengelighet samt hensyn til sikkerhetssonen. Jeg viser til forslagets vedlegg A.3.1.

Stasjonsenheten i Trafikk og Marked har kompetanse på tematikken tilgjengelighet/universell utforming. Stasjonsenheten er også sekretariat for den såkalte toggruppa der m a de funksjonshemmedes organisasjoner, samt NSB og Flytoget er representert. Toggruppa vil kunne være en bidragsyter i en vurdering av ledelinjer på plattform.

Tilbakemelding kan gis til undertegnede.

Vennlig hilsen Atle Reinsberg

Referansedokumenter UIC 140 (2) ledelinjer.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endring har ingen betydning for pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endring har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved at man unngår at ledelinjer fører inn i sikkerhetssone på plattformer

2.5 L - levetid

Endring har ingen betydning for levetid

2.6 K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Viktig at ledelinjer ikke legges ut i sikkerhetssonen. Tilføyer nytt avsnitt 2.4.1: ledelinjer med følgende tekst:

Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen. For utforming av ledelinjer se [Håndbok for stasjoner, kap. 8 STY-601164]

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres