530 2011 Endringsartikkel 198

Endringsinformasjon

EndringsID 198
Forslagsdato 2011-12-20
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Betongsviller
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt (4.2.1) "Betongsviller med svillematte"

Følgende tekst tilføyes:

Betongsviller JBV97 og NSB95 kan leveres med elastisk belegg pålimt svillens underside, "svillematter".

Svilletype tegning anker Statisk stivhet F. nr
NSB95 Sk3180 sk3165a 0,10 N/mm3 116.003.090
NSB95 Sk3180 sk3165a 0,25 N/mm3 116.003.080
JBV97 Sk3180 sk3165a 0,15 N/mm3 116.003.120
JBV97 Sk3180 sk3165a 0,25 N/mm3 116.003.100

Svillematter med statisk stivhet <= 0,15 N/mm3 kan benyttes på steder hvor det ikke er mulig å oppnå full ballasthøyde (ref avsnitt ballast) og på steder med store endringer i elastisitet i sporet (f. eks. betongkulverter med redusert ballasthøyde og ved brukar)

Svillematter med statisk stivhet <= 0,25 N/mm3 kan benyttes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av at vertikal stivhet blir redusert.

L - levetid

Bruk av svillematter vil medføre lengre levetid pga redusert nedknusing av svillens underside og ballast

K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget åpner for bruk av svillematter, noe som kan bidra til mindre nedknusing av ballast/sville og redusert utvikling av korte bølger på skinner. Myke svillematter vil kunne kompensere for 5 cm ballasthøyde på steder med høydebegrensninger.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.