530 2011 Endringsartikkel 199

1 Endringsinformasjon

EndringsID 199
Forslagsdato 2011-12-21
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Ballast
Avsnitt Profiler
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt "Manglende ballasthøyde" med følgende tekst:

På steder hvor eksisterende bruer, tunneler eller andre konstruksjoner gir høydebegrensninger som gjør at full ballasthøyde ikke kan oppnås, skal det ikke anvendes betongsviller uten elastisitet.

Ved bruk av svillematter med statisk stivhet <= 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 5 cm i forhold til krav i avsnitt Profiler. For sviller med svillematter, se (referanse til Sporkonstruksjoner/Betongsviller med svillematter).

Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. avsnitt Profiler

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen øker sikkerhet marginalt da krav medfører mindre knusing av ballast- og svillemateriale

2.5 L - levetid

Levetid til ballast og sville økes gjennom krav til elastistet av sville ved manglende ballasthøyde

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen klargjør at betongsviller ikke kan anvendes på steder med manglende ballast. Videre åpner endringen for bruk av svillematter som kompensasjon for inntil 5 cm manglende ballasthøyde.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.