530 2011 Endringsartikkel 20

1 Endringsinformasjon

EndringsID 20
Forslagsdato 2011-10-06
Forslagsstiller ole erik almenningen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporets trase - Kjedebrudd
Avsnitt 2.2.2 Kjedebrudd
Forslagstekst Dagens regelverk fastslår at: "Kjedebrudd plasseres normalt foran innkjørhovedsignalet til en stasjon."

Mitt forslag er at kjedebruddet blir lagt til nærmeste OB, eller pkt på en rettlinje, der omlegging avsluttes.

Med dagens krav må det gjøres omfattende endring på alle objekt i BaneData som er knyttet opp mot dagens kilometrering, -dersom kjedbruddet blir dratt helt inn til innkjørhovedsignal.

Kjedebrudd skiltet er primært beregnet på vedlikeholdspersonell, og da er viktig at det vi snaraest mulig er "tilbake" til kjent kilometrering.

Hilsen

Ole Erik Almenningen Faglig leder Bergensbanen

PS! Spørsmålet dukket opp i med at SVV sitt ønske om å legge om deler av bane 1680, i samband med ny RV7 Ørvika-Sokna

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endring har ingen betydning for pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endring har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endring i krav til plassering av kjedebrudd

2.5 L - levetid

Endring har ingen betydning for levetid

2.6 K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til endring er i realiteten sammenfallende med intensjonen i regelverket om at kjedebrudd ikke skal plasseres inne på stasjoner . Det er imidlertid fornuftig å justere ordlyden i regelverket: ”Kjedebrudd skal plasseres på fri linje, dvs mellom to stasjoners innkjørhovedsignaler”.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.