530 2011 Endringsartikkel 37

Endringsinformasjon

EndringsID 37
Forslagsdato 2011-10-27
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 4 Generelle Tekniske krav
Avsnitt 1 Omfang
Forslagstekst Dette forslaget er allerede tilføyd i regler for Signal, Prosjektering, kap.4. Foreslår at dette implementeres for alle fagfelt, men med nødvendige justeringer i tekst og eksempel

Følgende tekst tilføyes:

Kapittelet beskriver generelle bestemmelser og tekniske krav for overbygning. Kravene i dette dokumentet gjelder for nye anlegg og ved ytelsesendringer i eksisterende anlegg. Ved endringer som bare berører et delsystem, skal regelverket for dette delsystemet følges, dersom ikke annet er angitt.

Tilføye eksempel i grå boks: For eksempel er bytte av en sporveksel å betrakte som en ytelsesendring dersom den nye sporvekselens øker tillatt aksellast eller hastighet. En ren utskifting eller vedlikeholdsaktivitet er ikke å betrakte som en ytelsesendring. Dette gjelder f.eks. bytte av mellomlegg, bytte av isolert skjøt eller andre bytter ”en til en”.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke påvirket

A - tilgjengelighet

Ikke påvirket

M - vedlikeholdbarhet

Ikke påvirket

S - sikkerhet

Ikke påvirket

L - levetid

Ikke påvirket

K - kapasitet

Ikke påvirket

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Den nye teksten vil klargjøre når prosjekteringsregler skal anvendes og ikke, med hensyn på ulike typer arbeid i sporet. Anbefales

Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent under forutsetning av at ordet utskifting endres til utskifting/fornyelse. Dette medfører også en presisering i JD550.

Konklusjon: Endringen gjennomføres