530 2011 Endringsartikkel 37

1 Endringsinformasjon

EndringsID 37
Forslagsdato 2011-10-27
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 4 Generelle Tekniske krav
Avsnitt 1 Omfang
Forslagstekst Dette forslaget er allerede tilføyd i regler for Signal, Prosjektering, kap.4. Foreslår at dette implementeres for alle fagfelt, men med nødvendige justeringer i tekst og eksempel

Følgende tekst tilføyes:

Kapittelet beskriver generelle bestemmelser og tekniske krav for overbygning. Kravene i dette dokumentet gjelder for nye anlegg og ved ytelsesendringer i eksisterende anlegg. Ved endringer som bare berører et delsystem, skal regelverket for dette delsystemet følges, dersom ikke annet er angitt.

Tilføye eksempel i grå boks: For eksempel er bytte av en sporveksel å betrakte som en ytelsesendring dersom den nye sporvekselens øker tillatt aksellast eller hastighet. En ren utskifting eller vedlikeholdsaktivitet er ikke å betrakte som en ytelsesendring. Dette gjelder f.eks. bytte av mellomlegg, bytte av isolert skjøt eller andre bytter ”en til en”.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke påvirket

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke påvirket

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke påvirket

2.4 S - sikkerhet

Ikke påvirket

2.5 L - levetid

Ikke påvirket

2.6 K - kapasitet

Ikke påvirket

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Den nye teksten vil klargjøre når prosjekteringsregler skal anvendes og ikke, med hensyn på ulike typer arbeid i sporet. Anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent under forutsetning av at ordet utskifting endres til utskifting/fornyelse. Dette medfører også en presisering i JD550.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres