530 2012 Endringsartikkel 334

1 Endringsinformasjon

EndringsID 334
Forslagsdato 2012-04-26 10:57:51
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 11 Spor på bruer
Avsnitt 2.4 Glideskjøter (på bruer med gjennomgående ballast)
Forslagstekst Tabell 1 viser glideskjøter med Maks. lengdeendring ΔD maks opptil +/- 600 mm.

Forslaget er å inkludere i tabellen glideskjøter med tilstrekkelig ΔD maks for aktuell situasjon (se nedenfor) - +/- 900 m vil trolig være tilstrekkelig utfra foreløpige undersøkelser. Bakgrunnen for forslaget er prosjektering av nye bruer på Dovrebanen (Minnesund og Tangen) som etter foreløpige beregninger minst krever ΔD maks hhv. +/- 500 og +/- 750 mm. Foreløpige undersøkelser hos aktuell leverandør indikerer at glidskjøter med ΔD maks +/- 900 er tilgjengelige - med kjent teknologi. Dersom ikke glideskjøt med tilstrekkelig ΔD maks kan tas i bruk, vil aktuelle bruer (spesielt Tangen) måtte prosjekteres og bygges med andre løsninger for spenn og fundamentering - løsninger som er vesentlig mer kostbare mht. investering og vedlikehold.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen. Den tekniske spesifikasjonen ivaretar funksjonskrav

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen. Den tekniske spesifikasjonen ivaretar funksjonskrav

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen. Den tekniske spesifikasjonen opprettholder samme sikkerhetsnivå som for standard glideskjøter

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen. Den tekniske spesifikasjonen sikrer samme funksjon og levetid som for standard glideskjøter

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.jbv.no/w/images/2/25/OB.800134-000_ny.pdf

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Lengre bruer for nye prosjekter medfører behov for glideskjøter som kan ta opp større bevegelser enn glideskjøter som er beskrevet i Teknisk regelverk i dag. Behovet for lengre glideskjøter er imidlertid svært begrenset. Jernbaneverket har heller ingen rammeavtale på Glideskjøter.

Det foreslås derfor at større glideskjøter anskaffes gjennom bruk av Teknisk spesifikasjon "JBV Technical specification - Expansion devices" OB.800134. Denne spesifikasjonen som bygger på EN 13232-8 ivaretar alle funksjonelle krav som er nødvendig for at glideskjøten skal kunne fungere tilfredsstillende i JBV sitt nett.

Følgende tekst tilføyes under tabell 1 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Spor_p%C3%A5_bruer#Glideskj.C3.B8ter:

Tekniske krav til glideskjøter er gitt i spesifikasjonen "JBV Technical specification - Expansion devices" OB.800134. Tabell 1 viser standard glideskjøter for bruk i Jernbaneverket. Ved behov for glideskjøter med lengre ekspansjonslengder kan dette anskaffes på grunnlag av "JBV Technical specification - Expansion devices" OB.800134.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres


5 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres