530 2012 Endringsartikkel 365

1 Endringsinformasjon

EndringsID 365
Forslagsdato 2012-06-12 18:48:32
Forslagsstiller Jon Haugland
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 13 Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt 4.4.1.1 Horisontalt datum og kartprojeksjon
Forslagstekst Forslag til ny tekst:

Følgende kombinasjon av datum og kartprojeksjon skal benyttes: - EUREF89/UTM (primært) - EUREF89/NTM (sekundært) Lokale systemer skal ikke benyttes.

--- ooo ---

Begrunnelse:

Statens kartverk har etablert NTM som ny sekudær kartprojektsjon, som tillegg til nåværende primær kartprojeksjonen UTM, til bruk sammen med gjeldende datum EUREF89. NTM er inndelt i flere projeksjonssoner enn UTM, noe som medfører mindre (i praksis ignorerbar) målestokksforskjell mellom terrenget og kartplanet. Målestokksforkjellen i UTM er maks -400 ppm mens den i NTM er maks 11 ppm (ppm = parts per million). Dette har stor betydning i prosjekter som har strenge toleransekrav for sammenføyning/bruk av prefabrikerte elementer/bygningsdeler.

Referansedokumenter EUREF89NTMbeskrivelse.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen åpner for mulighet til å eksportere ut data etter NTM, noe som vil redusere behovet for korrigering ved overføring mellom kart og terreng.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres