530 2012 Endringsartikkel 483

1 Endringsinformasjon

EndringsID 483
Forslagsdato 2012-12-12 10:19:50
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 10. Ballast
Avsnitt 2.3 Profiler på hardt underlag
Forslagstekst "Dersom sporet ligger i trau, gjelder minimum breddemål som angitt på figur ...".

Eventuelt kun tekst, f.eks. slik: "Dersom sporet ligger i trau, skal minimum bredde være 2,0 m til hver side for spormidt".

(Underforstått at dybde-dimensjonen følger allerede angitte regler).

(egen figur med breddemål B = 2,0 m til hver side for CL. Kan eventuelt kombineres med andre figurer som har dybdedimensjon slik at de viser alt-i-ett. Kan muligens bli litt forvirrende mht. drenering og sidehelling slik som på eksisterende skisser. Viktig å få med seg dobbeltspor - krever muligens enten ekstra tekst eller omformulering - f.eks. avstand fra svileende minimum 400 mm. Dimensjonen 2,0 m er litt 'på den sikre siden' i forhold til hva Plasser & Theurer angir som minimum for deres ballastrenseverk (1,8 m) - det er vel alltid fornuftig å ikke angi absolutt minimum - da blir ofte den dimensjonen brukt som standard. Kurveutslag kan vi vel se bort fra? Jeg har ingen sterke synspunkter på om denne endringen er 'nytt krav', 'presisering' eller hva. Har heller ikke sterke synspunkt om dette skal stå i et annet avsnitt enne 2.3. Viktig at begrepet 'trau' brukes slik at kobling til revidert bestemmelse i Felles elektro' om 'Kabelfritt profil' blir tydelig.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringen sikrer nødvendig bredde slik at ballastrensing kan utføres

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Viktig å innføre krav som ivaretar nødvendig bredde for å kunne utføre ballastrensing i tunneler og på bruer. Samtidig vil kravendringen presisere at det ikke er nødvendig med ballastskråninger som vist i avsnitt 2.1 og 2.2 hvor sporet ligger i et trau.

Følgende tekst tilføyes i avsnitt 2.3 Profiler på hardt underlag:

For å sikre nødvendig bredde for ballastrensing og sporombygging skal ballastprofilet ha en bredde på min 2000 mm fra spormidt til kant av trau, tunnelvegg eller skjæring.

Breddemålet tilføyes på figur 4 og figur 5.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres