530 2013 Endringsartikkel 595

1 Endringsinformasjon

EndringsID 595
Forslagsdato 2013-06-17 09:44:18
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt Flere
Forslagstekst Regler for utfesting og fastmerkenett bør gjennomgås for å sikre riktige begreper og at innhold blir "modernisert" i forhold til utstyr og metoder som er tilgjengelig i dag
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom krav til festing av VUL merker i fjell der mulig for alle strekninger, og gjennom krav til bruk av laseravstandsmåler som gir mer nøyaktige målinger og muliggjør lavere plassering av VUL merker

2.2 A - tilgjengelighet

Blir ikke påvirket

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Blir ikke påvirket

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom krav til festing av VUL merker i fjell der mulig for alle strekninger, og gjennom krav til bruk av laseravstandsmåler som gir mer nøyaktige målinger og muliggjør lavere plassering av VUL merker

2.5 L - levetid

Blir ikke påvirket

2.6 K - kapasitet

Blir ikke påvirket

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er behandlet sammen med 3 fagspesialister innen utfesting og fastmerkenett (Jon Haugland, Alf Solbjørg og Tore Furru)

I tillegg til en del presiseringer og korrigeringer gjennomføres følgende kravendringer:

2.2.1 VUL merker - Generelt VUL merker for målestav fjernes som alternativ slik at det skal benyttes VUL-merke for laseravstandsmåler

2.2.2 Plassering og montering

  • Kravet (setningen): "VUL-merkene skal plasseres i umiddelbar nærhet av sporet" fjernes (anbefaling om 3,5 til 4 m fra spormidt beholdes.
  • Krav om at merker skal festes i fjell der det er mulig uavhengig av elektrifisert eller ikke-elektrifisert strekning (underavsnitt fjernes/slås sammen med nivå over)
  • Høydeplassering av VUL merke senkes fra 25 cm over skinnetopp til skinnetopp
  • Ved bruk av fundamenter endres krav til plassering fra topp til side av fundament

2.3.3 VUL data Alternativet målestav fjernes som målemetode slik at bare laseravstandsmåler kan brukes

2.3.4 Baksekorridor Dette avsnittet inneholder ingen krav, bare "lærebokstoff" Fjernes

2.4.1 Sporjustering og nøytralisering Krav til merking av karakteristiske trasépunkter fjernes og erstattes med henvisning til "Sporets Trase hvor disse krav finnes

2.5 Rapportering Arkivering på "Sentralt" og "Lokalt" nivå endres til hhv. "Banedata" og "Teknisk arkiv"

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK - det bør vurderes angivelse av en toleranse for kravet: Høydeplassering av VUL merke senkes fra 25 cm over skinnetopp til skinnetopp

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres