530 2013 Endringsartikkel 606

1 Endringsinformasjon

EndringsID 606
Forslagsdato 2013-06-21 15:29:21
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 3.2 Svilletype
Forslagstekst Foreslår å endre til at det bare kan prosjekteres sporveksler med betongsviller, med unntak av kryssveksler som foreløpig bare kan leveres med tresviller. Dette innebærer også at tresvilleveksler må tas ut av oversikt i avsnitt "Hovedmål" og vedlegg 1.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet på sikt da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Evt. stikkbytte kan medføre behov for "tyngre" maskiner/utstyr enn for sporveksler med betongsviller.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot farlige sporutvidelser da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.5 L - levetid

Lengre levetid da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kreosotimpregnerte tresviller forsvinner fra markedet om få år. Det er derfor viktig å ikke bygge inn flere sporveksler med tresviller for å minimere utskiftingsbehov av tresviller i fremtiden. Det er også en miljømessig og helsemessig gevinst i å unngå kreosotimpregnerte sviller.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

Kravet bør endres iht. håndbok for regelverket: "For enkle sporveksler velges betongsviller" vil da bli "For enkle sporveksler skal det benyttes betongsviller".

OK under forutsetning av at kravet omformuleres.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres