530 2013 Endringsartikkel 613

1 Endringsinformasjon

EndringsID 613
Forslagsdato 2013-06-25 13:23:56
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 2. valg av sprvekseltype
Forslagstekst Kravet: "Kryssveksler skal bare velges dersom det av plasshensyn ikke kan benyttes enkle veksler i sporanlegget".

Foreslås endret til:

"Kryssveksler, og sporforbindelser med sporkryss, skal bare velges dersom det av plasshensyn ikke kan benyttes enkle veksler i sporanlegget".

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet med sporsløyfer med enkle veksler i forhold til sporsløyfer med sporkryss

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Enkle sporveksler medfører mindre og enklere vedlikehold enn et sporkryss

2.4 S - sikkerhet

Marginalt bedre sikkerhet ved at kjøring i sporkryss unngås

2.5 L - levetid

Lengre levetid for komponenter i enkle veksler enn utsatte komponenter i sporkryss

2.6 K - kapasitet

Sporforbindelser uten sporkryss krever mer plass noe som indirekte kan påvirke kapasitet negativt.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Et sporkryss medfører de samme vedlikeholdsmessige utfordringer som kryssveksler og bør i størst mulig grad unngås. Endringen bør gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres