530 2013 Endringsartikkel 641

1 Endringsinformasjon

EndringsID 641
Forslagsdato 2013-08-12 11:12:53
Forslagsstiller Finn Holom
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 14
Avsnitt 2.3
Forslagstekst Overbygning 530 kap. 14 avsnitt 2.3 krever:

For spor mot plattformer gjelder følgende: sporene skal ha radius ≥ 2000 m

Dette er strengere enn jernbaneinfrastrukturforskriftens krav § 3-4 som er: Nye plattformer skal ikke legges i kurve med radius under 2000 meter.

Foreslår at Teknisk regelverk endres til samme ordlyd som forskriftens krav.

Begrunnelse. Det er mye usikkerhet i prosjektene om når det må søkes om dispensasjon fra teknisk regelverk ved ulike endringer ved eksisterende plattformer, det vil si fornyelser og oppgraderinger (veldig ofte forlengelser).

Den senere tids praksis er at Jernbanetilsynet ikke betrakter slike endringer å falle inn under forskriftens krav fordi de ikke er nye. Dermed unngås også søknad om unntak (jfr. melding, og svar på melding, for Svingen holdeplass, sak 201300406).

Det vises også til at TSI-krav først kommer til anvendelse ved “større endringer på et delsystem”. Dessverre er ikke “større” definert, men her må det utvises et kompetent skjønn. PRM TSI har imidlertid et svært svakt krav til kurveradius på plattformer, 300 m, hvilket tilsier at de fleste eksisterende plattformer jo vil imøtekomme europeiske krav til kurveradius.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant, siste avsnitt med krav til tiltak ved plattform i krappe kurver og Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer med krav til tiltak ved redusert siktforhold.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Jernbaneinfrastrukturforskriften

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet om minste kurveradius for spor mot plattform endres slik at R>2000 meter bare blir gjeldende for nye plattformer.

Denne endringen vil gjenspeile teksten i Jernbaneinfrastrukturforskriften og den senere tids praksis fra SJT.

Samtidig tilføyes krav om minimum kurveradius 300 meter for oppgradering av plattform for å ivareta krav i TSI PRM

Følgende tekst foreslås:

2.3 Spor mot plattformer

For spor mot plattformer gjelder følgende:

  • For nye plattformer skal spor mot plattform ha radius ≥ 2000 m
  • Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m
  • plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning
  • sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)
  • sporveksler bør unngås
  • sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰. Dersom det forekommer skifting av passasjervogner ved plattform, skal stigning/fall ikke overstige 2 ‰.

Det vises for øvrig til Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver, samt avsnitt Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres