530 2014 Endringsartikkel 642

1 Endringsinformasjon

EndringsID 642
Forslagsdato 2013-08-12
Forslagsstiller Finn Holom
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.3.1
Forslagstekst Vi har behov for noe utdypende regler/retningslinjer for stigning/fall.

Teknisk Regelverk 530 Overbygning kap. 5 avsnitt 3.3.1 er ganske klar når det gjelder bestemmende stigning og fall. Det sies imidlertid ikke noe om korte stigninger (såkalte tilløpsstigninger). Dette er aktuelt i forbindelse med bl.a. planskilte kryssinger.

Ved prosjekteringen av Follobanens innføring på Oslo S og endringer i sporplanen, har det vært mye diskusjon om hvor store slike korte stigninger kan være. Det vises ofte til at Østfoldbanens lokalspor i dag har ca. 35 o/oo i lokaltogtunnelen.

Vi har imidlertid tilstrebet stigninger /fall maks ca. 30 o/oo, men dette kan være ugunstig i kombinasjon med horisontalkurvatur og overgangskurver/vertikalkurver ned mot minimum grenseverdier.

Bestemmende stigning skal ivareta togenes fremføringsevne og deres mulighet til å opprettholde hastighet, og til å kunne starte etter utilsiktet stopp. Kortere stigninger kan være mindre kritiske, særlig hvis ikke hele toget står (får plass) i stigningen. En stigning av lengde 500m – 700 m vil muligens være det mest kritiske, for da vil et godstog i sin helhet kunne befinne seg i stigningen. Burde reglene i 3.3.1 gjelde for 500 m og ikke for 1000m?

Vi bør ha noen holdepunkter for hvor store tilløpsstigninger kan være, og hvor lange de kan være, eventuelt gradert: maks xx ved lengde inntil yyy m, maks zzz ved lengde inntil qqq m. Deltar gjerne i en diskusjon om emnet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen har blitt diskutert i en referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013. Gruppa har bestått av åtte personer fra ulike deler av Jernbaneverket og én utenfra.

Referansegruppa har vært enige om at et krav til absolutt stigning/fall er fornuftig, blant annet for å hindre at et helt godstog blir stående i bratt stigning, noe som er fullt mulig å prosjektere etter gjeldende regler (kun krav til bestemmende stigning/fall).

Referansegruppa ønsket samtidig å endre krav til bestemmende stigning/fall marginalt: Fordi kravet kun er relevant for togfremføring, gir det ikke mening å ha en kolonne for sidespor i tabellen for bestemmende stigning/fall. Denne tas derfor vekk. Se fullstendig forslag til ny tekst nedenfor.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Mindre sannsynlig at tog blir stående fast på grunn av for stor stigning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav (den andre tabellen). Her vises fullstendig forslag til tekst vedrørende fall og stigninger på linjen med mindre justeringer:

Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.

a) Fall og stigning: For nye baner skal bestemmende og absolutt fall/stigning ikke være større enn som gitt i tabell x (første tabell nedenfor) og tabell y (andre tabell).

Største bestemmende stigning/fall
  Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner
Normale krav 12,5 20
Minste krav 201) 25
  1. Tillates i en lengde opp til 3 km etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på vedkommende banestrekning.
Største absolutte stigning/fall
  Største absolutte stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner Sidespor
Normale krav 20 25 30
Minste krav 301) 35 35
  1. For å hindre at et helt godstog blir stående i maksimal stigning tillates ikke stigning over 20 ‰ i sammenhengende lengde på mer enn 300 meter

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres