530 2014 Endringsartikkel 777

1 Endringsinformasjon

EndringsID 777
Forslagsdato 2014-01-14
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger
Forslagstekst Foreslår å øke grenseverdien for manglende overhøyde for normale krav til
Imaks = 100 mm for R <= 600 m
Imaks = 130 mm for R > 600 m

(Dette er de samme kravene som i dag gjelder for minste krav, ved denne endringen vil normale og minste krav bli like.)

Foreslår også å øke grenseverdien for overskuddsoverhøyde til

E = 70 mm for normale krav og 100 mm for minste krav uavhengig av radius

(Dette er de samme krav som i dag gjelder for radius større enn 600 m.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen har blitt diskutert i en referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013. Gruppa har bestått av åtte personer fra ulike deler av Jernbaneverket og én utenfra. Formålet har blant annet vært å vurdere avvik fra standarden EN 13803, som i de fleste tilfeller stiller noe svakere krav enn hva regelverket gjør.

Ved å gjøre den foreslåtte endringen av Imaks vil man ved prosjektering kunne benytte noe mindre radier (se vedlegg om hvordan traseringstabellene blir påvirket nedenfor). Endringen av Emaks vil ikke påvirke traseringstabellene.

Endringen vil gjøre regelverket noe likere EN-standarden, som har følgende krav:

Imaks for ikke-krengetog
Normal limits Exceptional limits
80 km/h < V ≤ 200 km/h 130 183
200 km/h < V ≤ 230 km/h 130 1681)
230 km/h < V ≤ 250 km/h 130 1531)
250 km/h < V ≤ 300 km/h 100 1301)
  1. Ved spesielle tilfeller tillates høyere Imaks.

For overskuddsoverhøyde, E, har standarden kun normal limit som er Emaks = 110 mm.

Trafikverket i Sverige tillater i sin sporgeometristandard følgende:

Tillåten rälsforhöjningsbrist hb (mm)
Togkat. A Togkat. B
V ≤ 250 km/h 100 1501)
250 km/h < V ≤ 300 km/h - 1301)
300 km/h < V ≤ 400 km/h - 80
  1. Ved enkelte tilfeller tillates noe høyere Imaks.
  2. De har også en togkategori S, men det er krengetog.

De tillater rälsforhöjningsöverskott (E) på 100 mm.

(Trafikverket, Standard BVS 1586.41, tabell 1 side 9 og tabell 2 side 10)


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan bli noe mer slitasje i kurver fordi man tillater noe mindre radier.

2.4 S - sikkerhet

Ved å høyne grensen for manglende overhøyde I minker sikkerhetsmarginen noe, men marginen anses likevel som mer enn tilstrekkelig stor. På eksisterende baner tillates høyere manglende overhøyde.

2.5 L - levetid

Noe mer slitasje i kurver vil gi noe kortere levetid for skinnene her.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Sammenligning av nye og gamle krav mhp. traseringstabellene

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Foreslår å endre regelverket slik forslaget sier.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres