530 2014 Endringsartikkel 782

1 Endringsinformasjon

EndringsID 782
Forslagsdato 2014-01-15
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt nytt avsnitt
Forslagstekst Foreslår å opprette et eget avsnitt for å samle krav for kurver uten overgangskurver. Disse kravene er i dag spredt rundt i kapitlet:
  • krav til Imaks på 100 mm står i avsnitt 4.3 Hastighet i kurver uten overgangskurver
  • krav til rettlinjet avsnitt mellom motsatte kurver står i avsnitt 3.2.8.1 Sporsløyfer ved dobbeltspor. Det er sannsynlig at kravet om rettlinjet avsnitt ikke kun bør gjelde for sporsløyfer. Kravet bør endres slik at det er tydelig hvilken hastighet som skal benyttes. Det bør også tydeliggjøres hva som er konsekvensen dersom avstandskravet ikke overholdes.
  • krav til rampestigningshastighet står i avsnitt 4.3 Hastighet i kurver uten overgangskurver
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen har blitt diskutert i en referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013. Gruppa har bestått av åtte personer fra ulike deler av Jernbaneverket og én utenfra. Formålet har blant annet vært å vurdere avvik fra standarden EN 13803, som i de fleste tilfeller stiller noe svakere krav enn hva regelverket gjør, men for kurver uten overgangskurver er standarden langt strengere enn regelverket.

Dette endringsforslaget er i tråd med standarden hva gjelder oppbygning og omfang (se avsnittet Combinations of horizontal curves i EN 13803-2), men verdiene i standarden er i dette tilfellet en god del strengere enn regelverket. Forslaget nedenfor foreslår likevel å beholde verdiene vi har hatt tidligere.

2.1 Forslag til nytt avsnitt

Der det ikke er mulig å legge inn overgangskurver mellom rettlinje og sirkelkurve eller mellom to sirkelkurver, vil det oppstå et sprang i den manglende overhøyden (ΔI).

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm.

  1. Unntak: For krengetog tillates 130 mm sprang i manglende overhøyde.

Kombinasjoner av kurver uten overgangskurver kan være (jamfør figur): - motsattrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - motsattrettede kurver med rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver med rettlinjet avnsitt

Figur 1: Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver

b) Rettlinjet avsnitt mellom to kurver uten overgangskurver: For å betrakte to sprang i den manglende overhøyden som separate, skal det være et rettlinjet avsnitt (M) mellom kurvene etter følgende regler:

M ≥ 0,1 V [m] for 40 ≤ V < 65 km/h
M ≥ 0,15 V [m] for 65 ≤ V ≤ 100 km/h     (4)
M ≥ 0,25 V [m] for V > 100 km/h,

der V er skiltet hastighet over kurvene. Ved pluss-/krengetoghastighet skal den største hastigheten benyttes.

Ved mindre rettlinjet avsnitt enn M, skal sprangene i overhøyde betraktes som ett: ΔI = I1+I2 ved motsattrettede kurver og ΔI = max{I1,I2} ved ensrettede kurver.

c) Rampestigningshastighet for rampe uten overgangskurve: Overhøyderamper der det ikke er overgangskurve skal ikke ha rampestigningshastighet større enn 46 mm/s.

  1. Nye baner skal ikke ha overhøyderamper som ikke sammenfaller med en overgangskurve.

2.2 Beskrivelse av kravendringene

2.2.1 Krav a)

Opprinnelig står kravet i avsnittet Hastighet i kurver uten overgangskurver, men der betraktes ikke spranget i manglende overhøyde spesielt, isteden begrenser man ΔImaks til 100 mm der det finnes kurver uten overgangskurver (generelt). Fordelen ved å gjøre en slik endring er blant annet at:

  • små radieendringer i felles kurvepunkt vil ikke lenger innebære særlig hastighetsreduksjon
  • store radieendringer vil fortsatt ha en øvre grense for Imaks

Ved denne endringen kan man imidlertid kjøre fortere over ensrettede sirkelkurver uten overgangskurver. Det kan derfor vurderes om spranget bør begrenses ytterligere; EN 13803-2 har for eksempel følgende begrensning, som er vesentlig strengere (avsnitt 7.1.3, tabell 2, for plain line):

Recommended values of abrupt change of cant deficiency (ΔIlim)
Speed V [km/h] V ≤ 70 70 < V ≤ 170 170 < V ≤ 230
Recommended values ΔIlim [mm] 50 40 30

For spor med switch and crossing layout tillater standarden mindre strenge verdier (avsnitt 7.1.2, tabell 2b, for conventional lines):

Limiting values of abrupt change of cant deficiency (ΔIlim)
Speed V [km/h] V ≤ 100 100 < V ≤ 170 170 < V ≤ 220 220 < V ≤ 230
Recommended values ΔIlim [mm] 100 133-0,33V 60
Max. limiting values ΔIlim [mm] 120 141-0,21V 161-0,33V

2.2.2 Krav b)

Avstandskravet (formel 4) kommer opprinnelig fra avsnittet Sporsløyfer ved dobbeltspor. Ved å flytte det hit og endre teksten vil det angi et generelt krav til avstand mellom steder med sprang i overhøyde, samt fortelle hva som gjelder når kravet ikke oppfylles. Kravformuleringen er i tråd med standarden (EN 13803-2, avsnitt 8.2) og formel 4 tilsvarer en mellomting mellom standardens recommended values og minimum limiting values.

2.2.3 Krav c)

Hentet fra avsnittet Hastighet i kurver uten overgangskurver. Kravet er uendret.

2.3 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.6 S - sikkerhet

Sikkerheten bedres ved de fleste kombinasjoner av kurver uten overgangskurver, bortsett fra ensrettede kurver med felles kurvepunkt der endringen gir mulighet til å holde en høyere hastighet.

2.7 L - levetid

Ingen endring.

2.8 K - kapasitet

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Foreslår å endre regelverket slik teksten ovenfor viser. Avsnittet foreslås å hete Kurver uten overgangskurver og legges mellom avsnittene Kombinasjonskurver og Bufferoverdekning i S-kurve.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok, men Vurdere en setning om at avsnittet gjelder ikke for spor som ikke er togspor. Vurdere en henvisning til 3.2.6 Bufferoverdekning... (som alltid gjelder).

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres