530 2014 Endringsartikkel 784

1 Endringsinformasjon

EndringsID 784
Forslagsdato 2014-01-16
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.2 Horisontaltrasé
Forslagstekst Nye krav, kravendringer og fjerning av krav i avsnittet "Horisontaltrasé":

Bør-kravet om mulig forlengelse av overgangskurven til Lva = 1,5 L bør gjøres om til lærebokstoff og skrives om. Det er ulogisk at prosjekterer skal måtte søke banesjef om avvik fra dette, da det gjelder forlengelse utover "normale krav". Teksten nedenfor om en mulig økning av overhøyden og tilhørendde formler bør tas vekk, da det ikke er ønskelig å øke overhøyden utover det som er nødvendig for aktuelle hastigheter. Denne teksten er ikke å oppfatte som et krav. (Tilsvarende bør-krav og tekst under "Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell" bør fjernes helt.)

Tilfellene 1A, 1B og 2 under "Dimensjonerende parametre - eksisterende baner" bør fjernes og erstattes med unntak ettersom de kun er i bruk for to parametre i tabell 2. Dette medfører imidlertid ingen kravendring.

Krav til minste tillatte radius Rmin står kun under avsnittet "Dimensjonerende parametre - sidespor". Det foreslås å ha krav til minste radius i tabellene for nye baner og eksisterende baner.

Krav om ingen overhøyde der hastigheten er mindre enn eller lik 40 km/h som står under "Dimensjonerende parametre - sidespor" bør gjelde generelt, ikke kun for sidespor. Kravet bør i tilfelle flyttes direkte under hovedavsnittet "Horisontaltrasé".

Bestemmelse av overgangskurvelengden L12 under "Kombinasjonskurver" gjøres om til lærebokstoff. Teksten er ikke å oppfatte som et krav; endringen er en presisering.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen har blitt diskutert i en referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013.

Det er tre reelle kravendringer i forslaget:

  • Fjerning av bør-kravene om forlengelse av overgangskurven til Lva = 1,5 L og Lva = 3,82[math]\displaystyle{ \sqrt{R} }[/math] (erstattes med læreboktekst).
  • Nytt krav om minsteradius for nye baner og eksisterende baner.
  • Generalisering av krav om overhøyde lik null der hastigheten er ≤ 40 km/h.

Både kravendringene og presiseringen har liten innvirkning på RAMSLK-parametrene, men endringen vil gjøre regelverket mer komplett og enklere å forstå.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget ønskes gjennomført:

  • bør-kravene om lengre overgangskurvelengde fjernes (skrives om og gjøres til lærebokstoff)
  • tilfellene 1A, 1B og 2 skrives om til unntak, ingen endring i innhold
  • krav til minste radius settes til
Rmin = 250 m (normale krav) og 190 m (minste krav) for nye baner og linjeomlegginger
Rmin = 190 m for eksisterende baner
  • kravet om overhøyde lik null der hastigheten er ≤ 40 km/h flyttes opp under hovedavsnittet
  • bestemmelse av overgangskurvelengden L12 under "Kombinasjonskurver" gjøres om til lærebokstoff

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres