530 2014 Endringsartikkel 785

1 Endringsinformasjon

EndringsID 785
Forslagsdato 2014-01-16
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.3.2 Vertikalkurver
Forslagstekst Det foreslås å tillate sammenfall mellom vertikalkurve og overgangskurve/sporveksel der vertikalkurven har radius 10.000 meter eller større.

Dagens regelverk sier:

Vertikalkurver skal ikke falle sammen med

  • overgangskurver
  • sporveksler når vertikalradius er mindre enn 10000 m

Det skal være minst 15 meter mellom avslutning av vertikalkurve og overgangskurve eller sporveksel. For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Behovet for endring av kravet kom fram under møtene i referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013. Gruppa har bestått av åtte personer fra ulike deler av Jernbaneverket og én utenfra. Formålet har blant annet vært å vurdere avvik fra standarden EN 13803. I dette tilfellet sier standarden at Switch and crossing layouts should, if possible, be installed in straight tracks or in tracks with very large radii. med følgende bemerkning: NOTE Switches and crossings placed on curves should be avoided due to higher maintenance cost and/or due to the lack of standardisation (special components). Such layouts may also require speed restrictions due to lower limits for cant and cant deficiency. (EN 13803-2, avsnitt 9). Det ser ikke ut til at standarden gir noen restriksjoner for sammenfall mellom vertikalkurve og overgangskurve.

2.1 R - pålitelighet

Ingen betydning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Neglisjerbar betydning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen betydning.

2.5 L - levetid

Ingen betydning.

2.6 K - kapasitet

Ingen betydning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet bør endres slik forslaget sier. Ny ordlyd for kravet foreslås til følgende:

Overgangskurver og sporveksler: Vertikalkurver med radius mindre enn 10000 meter skal ikke falle sammen med overgangskurver eller sporveksler. Det skal være en avstand på minst 15 meter1) mellom overgangskurve/sporveksel og vertikalkurve med radius mindre enn 10000 meter.

  1. Unntak: For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.
  2. Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.


4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres