530 2014 Endringsartikkel 848

1 Endringsinformasjon

EndringsID 848
Forslagsdato 2014-03-26 15:59:57
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.5 Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger
Forslagstekst Gjeldende tekst:

Ledeskinner skal vurderes der sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risikoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner

- i kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger. - i tunneler I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner.

Beslutning om bruk av ledeskinner skal baseres på kost/nytte-analyse i henhold til retningslinjer gitt i [Jernbaneverkets Sikkerhetshåndbok].

Forslag til endring: Andre punkt ("i tunneler") strykes. Begrunnelse: Kravet har vært gjeldende flere år og det har vært gjennomført en rekke risikoanalyser i forbindelse med aktuelle nye prosjekter (Bærumstunnelen, Stavanger - Sandnes, Langset - Kleiverud, Holm - Nykirke) - alle med konklusjon at ledeskinner ikke monteres. En grundig kost-nytte analyse ble utarbeidet for Bærumstunnelen (se vedlegg) og denne har dannet basis for flere av de øvrige analysene. Videre har avsporingshyppigheten generelt vist en positiv utvikling - særlig på nybygde strekninger med høy sporkvalitet. I den forbindelse poengteres det at godt sporvedlikehold er viktig for sporkvaliteten og at ledeskinner vanskeliggjør sporvedlikehold.

Referansedokumenter Ledeskinne-Bærumstunnel-kost-nytteanalyse-07.pdf (internt vedleggsnr. 183)

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet for spor uten ledeskinner (enklere å utføre sporjustering)

2.4 S - sikkerhet

Med utgangspunkt i at flere risikoanalyser som er gjennomført de senere år har konkludert med at ledeskinner ikke er nødvendig, vil ikke endringen ha betydning for sikkerhet.

Dersom det er spesielle forhold knyttet til en ny tunnel som gjør det naturlig å vurdere ledeskinner vil dette fanges opp av påfølgende setning som beholdes i regelverket: "I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner."

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Reduserte kostnader til prosjektering ved at risikoanalyse for bruk av ledeskinner ikke blir obligatorisk for alle nye tunneler

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

På bakgrunn av at flere risikoanalyser de senere år har konkludert med at ledeskinner i nye tunneler ikke er nødvendig, er det ikke hensiktsmessig å pålegge analyse for hver ny tunnel på generelt grunnlag.

Dersom det er spesielle forhold knyttet til en ny tunnel som gjør det naturlig å vurdere ledeskinner vil dette fanges opp av påfølgende setning som beholdes i regelverket:

"I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner."

Endringen anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres