530 2014 Endringsartikkel 862

1 Endringsinformasjon

EndringsID 862
Forslagsdato 24.04.2014
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14. Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.5 Plattformbredde
Forslagstekst Intercity-strekningene skal dimensjoneres for 250 km/h der det ikke medfører uforholdsmessig høy kostnad. For å unngå å måtte bygge gjennomgående spor uten plattform er ønskelig å kunne kjøre raskere enn 200 km/h forbi plattformer.

Det foreslås å opprette en ny kategori for sikkerhetssone for hastighet mellom 200 < V ? 230 med Si = 2,5 m.

I tillegg kan det settes krav til gjerde (ledegjerde, sjikane) i en viss avstand fra plattformkanten.

Det kan også settes krav til andre sikkerhetstiltak som - melding over høyttaler - melding på monitorer

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

For hastighet > 200 km/h kan fysiske barrierer påvirke muligheter for effektiv snørydding. Varme i plattform eller tak kan bli nødvendig.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom krav om varsling av passerende tog

Sikkerhet ved økt hastighet utover dagens regler (V>200 km/h) påvirkes ikke gjennom krav til barrierer og prosedyrer som forhindrer personer i å oppholde seg nærmere enn 2 meter fra plattformkant.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen.

2.6 Ø - økonomi

Endringen åpner løsninger hvor man ikke trenger ekstra forbikjøringsspor ved togpassering i hastigheter over 200 km/h. Dette kan medføre store besparelser.

2.7 K - kapasitet

Mulighet for økt kapasitet gjennom å tillate høyere hastighet forbi plattform

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales implementert gjennom:

1. Tilføye avsnitt "Tillatt hastighet for passerende tog" hvor det fastsettes krav til varsling avhengig av hastighet og krav til fysisk avsperring av sikkerhetssone ved hastighet > 200 km/h

3.1 Tillatt hastighet for passerende tog

a) Største tillatte hastighet for tog som passerer plattform er begrenset av bredden av Sikkerhetssone og Varsling av passerende tog.

b) Ved hastighet > 200 km/h skal prosedyre og fysiske barrierer hindre at passasjerer kan oppholde seg nærmere enn 2 meter fra plattformkant ved togpassering.

3.1.1 Varsling av passerende tog

a) Passerende tog skal varsles visuelt og med høyttaler i henhold til Tabell 1.

Tabell 1: Varsling av passerende tog
Tillatt hastighet [km/h] Visuell varsling Varsling med høyttaler
V ≤ 50 - -
50 < V ≤ 140 Ja -
v > 140 Ja Ja


2 I avsnitt "Sikkerhetssone" tilføyes 2m+fysisk barrière for hastighet > 200 km/h

a) Bredden sikkerhetssonen skal være i henhold til Tabell 2.


Tabell 2: Bredde av sikkerhetssone
Tillatt hastighet [km/h] Si [m]
V ≤ 50 0,5
50 < V ≤ 140 1,0
140 < V ≤ 200 1,5
V < 200 2,0 + fysisk barriere

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK under forutsetning av at visuell varsling tilfredsstilles med toganviser og at dette blir presisert i regelverket.

4.3 Infrastruktureier

Virker fornuftig og riktig. OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres