530 2014 Endringsartikkel 911

1 Endringsinformasjon

EndringsID 911
Forslagsdato 2014-07-22
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.1 Dimensjonerende parametre -Nye baner og linjeomlegginger
Forslagstekst Det foreslås å øke grenseverdiene for rykk og rampestigningshastighet for nye baner til:
Rampestigningshastighet (dh/dt)
normal minste
35 mm/s 46 mm/s
Rykk / variasjon av manglende overhøyde (dI/dt)
normal minste
50 mm/s 70 mm/s

(Dette forslaget er resultat av en diskusjon i Traséforum angående ønske om mindre strenge krav for rykk og rampestigningshasighet for persontrafikkbaner. Det ble imidlertid ikke funnet noen grunn til å tillate høyere verdier kun for persontrafikkbaner, ettersom både rykk og rampestigningshastighet hovedsaklig har betydning for komfort. Derfor fremsettes forslaget om økte verdier for nye baner generelt.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Rampestigningshastighet og rykk er parametre som nesten utelukkende har å gjøre med komfort for de reisende. Å øke grenseverdiene vil nødvendigvis gi noe dårligere komfort. Men i Norge har normal-grenseverdiene vært svært lave, mye lavere enn hva standarden EN 13803 setter som sin grense og også mye lavere enn hva Trafikverket i Sverige bruker. De norske kravene stammer fra Meulmann sin tid og det er særlig i normalkravene bygget inn nokså store marginer, noe som er lurt med tanke på å få en robust jernbane, men uheldig dersom det fører til at flere prosjekter velger minstekrav isteden (spranget mellom normalkrav og minstekrav er stort). Ved denne endringen tas noe av ekstramarginene fra normalkravene vekk for å gjøre kravene våre litt likere andre land sine og for å gjøre det noe rimeligere å bygge jernbane (overgangskurver vil kunne gjøres noe kortere med normalkrav, som vist i traseringstabellene nedenfor).


Dagens krav er som følger (fra Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende_parametre_-_Nye_baner_og_linjeomlegginger, krav f og g):

Rampestigningshastighet (dh/dt)
normal minste
28 mm/s V ≤ 120: 46 mm/s
V > 120: 35 mm/s
Rykk / variasjon av manglende overhøyde (dI/dt)
normal minste
25 mm/s 70 mm/s

EN 13803 gir følgende anbefalinger (s. 14-15, tabell 2 og 3 som gjelder ikke-krengetog):

Rampestigningshastighet (dh/dt)
normal unntak
50 mm/s 70 mm/s 1)
Rykk / variasjon av manglende overhøyde (dI/dt)
normal unntak
55 mm/s 100 mm/s 1)
  1. Unntakskravene (exceptional limits) er i utgangspunktet avhengig den manglende overhøyden, men med de gjeldende norske krav til manglende overhøyde er det disse verdiene som er relevante.

Og de svenske kravene ser slik ut (Trafikverket, Standard BVS 1586.41, s. 11-12 tabell 3 og 4 (gyldig fra 2013-03-15)):

Rampestigningshastighet (dh/dt)
togkategori anbefalt1) minste
A 36 mm/s 46 mm/s
B 43 mm/s 55 mm/s
S 53 mm/s 69 mm/s
Rykk / variasjon av manglende overhøyde (dI/dt)
togkategori anbefalt1) minste
A 36 mm/s 46 mm/s
B 43 mm/s 55 mm/s
S 61 mm/s 79 mm/s
  1. De svenske reglene har en anbefalt (rekommenderad) minstelengde på overgangskurven som man finner ved å gange hastigheten med 1,3; her vises hvilke grenseverdier dette tilsvarer.

Traseringstabeller med de endrede kravene vil se slik ut (endrede krav i de gule kolonnene):

Hastighet 100 km/h Normale krav Minste krav Normale krav Minste krav Grafer, sammenligninger av gamle og nye krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
475 149 150 91 150 119 150 91 150 normalkrav minstekrav
600 104 105 60 100 79 100 60 100
700 89 90 42 70 56 70 42 70 normalkrav minstekrav
900 69 70 33 55 44 55 33 55
1200 55 55 24 40 36 45 24 40
2000 35 35 15 25 20 25 15 25
Hastighet 200 km/h Normale krav Minste krav Normale krav Minste krav Grafer, sammenligninger av gamle og nye krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1800 214 135 163 135 normalkrav minstekrav
2000 280 110 175 110 175 110 133 110 normalkrav minstekrav
2400 208 105 111 70 135 85 97 80
3000 169 85 87 55 103 65 79 65 normalkrav minstekrav
4000 129 65 63 40 79 50 60 50
6000 89 45 48 30 56 35 42 35
10000 50 25 32 20 32 20 24 20
Hastighet 250 km/h Normale krav Minste krav Normale krav Minste krav Grafer, sammenligninger av gamle og nye krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
2900 248 125 189 125 normalkrav minstekrav
3400 339 95 179 90 179 90 136 90 normalkrav minstekrav
3600 305 95 149 75 169 85 128 85
4000 262 90 129 65 159 80 113 75 normalkrav minstekrav
5000 198 80 99 50 129 65 91 60
6000 161 65 89 45 109 55 75 50
8000 124 50 69 35 79 40 60 40
12000 87 35 50 25 60 30 38 25

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring. Hensynet til komfort gjør at grenseverdiene for disse parametrene aldri blir sikkerhetskritiske (grensen for hvor det blir sikkerhetsrisiko er vesentlig høyere enn hva som tolereres av passasjerene).

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Kravendringen vil gjøre det billigere å bygge nytt fordi overgangskurvene kan gjøres noe kortere.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det anbefales å endre regelverket slik forslaget lyder, men om det ønskes mer marginer kan rykket økes til 40 mm/s istedenfor 50 mm/s. Dette vil gi noe lengre overgangskurvelengder i traseringstabellene enn hva forslaget over viser:

Hastighet Ekstra lengde ved dI/dt = 40 mm/s istedenfor 50 mm/s
80 3-7 m
130 5-10 m
200 ca. 20 m
250 20-30 m

(For store radier er det minimal forskjell mellom 40 mm/s og 50 mm/s for rykk.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Opprinnelig forslag til fagansvarlig godkjennes

Endringen gjennomføres