530 2015 Endringsartikkel 1048

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1048
Forslagsdato 14.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Nytt avsnitt - Sidevind
Forslagstekst Ny TSI Infrastruktur inneholder krav til at et referansetog skal kunne kjøre uten fare for velting pga. sidevind (pkt. 4.2.10.2)

For å ivareta dette kravet foreslås å tilføye et nytt avsnitt, Sidevind, med følgende tekst:

a) Ved prosjektering av nye baner med kvalitetsklasse 0 skal steder hvor særlig sterk sidevind kan forekomme identifiseres.

b) Et referansetog skal kunne trafikkere sikkert på utsatte steder under de mest kritiske operative forutsetninger med hensyn til sidevind. Sikkerhet mot velting skal vises gjennom beregninger hvor karakteristiske vindkurver (CWC) for referansetoget i henhold til EN 14067-6:2010 inngår.

c) På utsatte steder hvor sikkerhet mot velting ikke kan verifiseres gjennom b) skal det gjennomføres et eller flere av nedenstående tiltak.

  • Innføre operasjonelle regler for lokal midlertidig hastighetsnedsettelse i perioder hvor særlig sterk sidevind kan ventes basert på meteogrammer
  • Installere konstruksjoner som skjermer sporet for kritisk sidevind
  • Redusere manglende overhøyde
Referansedokumenter TSI Infrastruktur - november 2014

EN 14067-6:2010

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot velting ved særlig høye vindkrefter

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

På steder hvor det ikke kan dokumenteres sikkerhet mot velting vil kostnader øke dersom man velger konstruktive tiltak (avskjerming)

2.7 K - kapasitet

På steder hvor det ikke kan dokumenteres sikkerhet mot velting vil kapasitet påvirkes (midlertidig dersom man velger operative tiltak (hastighetsnedsettelse)

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • TSI Infrastruktur november 2014
  • EN 14067-6:2010

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnittet bør opprettes med tekst som fremgår i forslaget.

Det bør i tillegg tilføyes en forklaring (grå boks) hvor det fremgår at det bare vil være spesielle steder som lange/høye bruer, utsatte høyfjellspartier, spor mot åpent hav og andre steder med spesiell topografi som skal vurderes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres