530 2015 Endringsartikkel 1123

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1123
Forslagsdato 19.05.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 3.2.1 Dimensjonerende parametre for plussmateriell
Forslagstekst Foreslår å redusere grenseverdi for manglende overhøyde fra 160 mm til 153 mm for plusshastigheter ved R>300 m.

Begrunnelse for forslaget er at dette vil gjøre alle linjer TSI kompatible for denne parameteren da 153 mm er grenseverdi i TSI Infrastruktur for persontog. Dette kan gjøre autorisering av nye persontog (Unique authorisation) enklere.

Konsekvensen av en reduksjon må imidlertid vurderes (nedsatt hastighet, økt kjøretid). Forslaget bør bare gjennomføres dersom konsekvenser for kjøretid er små/marginale.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Figuren viser hvor mye lavere makshastighet man får ved bruk av Imaks = 153 mm istedenfor Imaks = 160 mm. Differansen blir større med større radius, men har da mindre betydning ettersom hastigheten uansett vil være stor nok (dersom radius er 1600 m blir hastigheten over 140 km/h for begge Imaks selv der det ikke er overhøyde). Det vil derfor sannsynligvis aldri være snakk om større hastighetsnedsettelse enn 3 km/h.

Hastighetsdifferanse.png


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Lavere hastighet gir lavere kapasitet, selv om det ikke nødvendigvis har noen stor betydning i dette tilfellet (avhenger av hvor og hvor mange steder man må sette ned hastigheten).

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vedlagt her er to tabeller som viser maksimalhastigheter over hvert element på strekningen. Har også med skiltplassering fra Banedata. Utregnede hastigheter som er lavere enn stedets skilthastighet er markert med farge. Differanse mellom plusshastighet med Imaks = 160 og plusshastighet med Imaks = 153 er vist i en egen kolonne.

Fil:Kristiansand-Stavanger-tabell.pdf

Fil:Bergensbanen-tabell.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Samme som forslagsstillers forslag.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 21. aug. 2015 kl. 14:22 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK --Finn Holom (diskusjon) 24. aug. 2015 kl. 08:33 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2015 kl. 13:21 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 20:07 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres