530 2016 Endringsartikkel 1330

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1330
Forslagsdato 20.01.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller
Forslagstekst 1. Foreslår å endre kravoverskrift fra

"Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller" til: "Minste kurveradius for kurveveksler"

2. Endre minimumsradius i hovedspor slik at det samsvarer med Trafikverket sine krav (TDOK 2013:0474 - avsnitt 10.3)

3) Legge til krav om nytte/kost analyse skal utføres dersom sporveksel skal bøyes hvor følgende faktorer skal vurderes: - Leveransetider for deler - Lagerhold av reservedeler - Vedlikeholdskostnader

4) Legge til krav om at sporveksler med bevegelig kryss ikke skal bøyes

Referansedokumenter

Spårväxel Projektering.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Krav om at sporveksler med bevegelig kryss ikke skal bøyes vil gi bedre pålitelighet

Endrede krav til minste radius kan isolert sett gi lavere pålitelighet ved at det tillates å bøye noen vekseltyper til mindre radier enn i dag

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Krav om at sporveksler med bevegelig kryss ikke skal bøyes vil gi bedre pålitelighet ved at det sikres at "easy-swap" løsning for utskifting av komponenter i disse kryssene vil være tilgjengelig

Endrede krav til minste radius kan isolert sett gi lavere vedlikeholdbarhet ved at det tillates å bøye noen vekseltyper til mindre radier enn i dag

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

2.5 L - levetid

Endrede krav til minste radius kan isolert sett gi lavere levetid ved at det tillates å bøye noen vekseltyper til mindre radier enn i dag.

2.6 Ø - økonomi

Endrede krav til minste radius vil i noen tilfeller kunne medføre betydelige lavere anleggskostnader i form av plassbesparelser.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens regler for kurveveksler kan være misvisende med hensyn til at man får inntrykk av at reglene angir hva som er teknisk mulig å krumme sporveksler på betongsviller til. Sporvekselleverandør bekrefter at enkle veksler kan krummes til radier som er gitt i Trafikverkets prosjekteringsregler. Vi bør derfor endre våre krav slik at de samsvarer med Trafikverkets regler. Dette innebærer at det tillates å krumme sporveksler ned til 600 meter kurveradius med unntak av 1:9 R300 hvor grensen er 1000 meter.

Samtidig bør det stilles krav til kost/nytte analyse i de tilfeller hvor man velger å anvende kurveveksler.

Av hensyn til at man ikke kan anvende leverandørens "easy swap" løsning for utskifting av deler i bevegelig kryss, bør denne krumming av denne type sporveksler ikke tillates.

Foreslår følgende tekst:

Minste kurveradius for kurveveksler

a) Minste tillatte kurveradius, R i hovedspor for kurveveksler på betongsviller er angitt i Tabell 1

b) Det tillates ikke å krumme sporveksler med bevegelig skinnekryss

c) Det tillates ikke å krumme klotoideveksler

d) Dersom en sporveksel skal krummes, skal det gjennomføres en kost/nytte analyse hvor følgende kostnader skal veies opp mot nytteeffekten som oppnås ved å krumme sporvekselen:

  • økte vedlikeholdskostnader for krummede sporveksler
  • økt kostnad og leveringstid for reservedeler som må spesialtilpasses
  • lagerkostnader for reservedeler

Tabell 1: Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller
Sporvekseltype (stigning, radius) Minste kurveradius i hovedspor, R
1:9 R300 1000 m
1:12 R500 600 m
1:14 R760 600 m
1:18,4 R1200 1
1:26,1 R2500 1

1) Klotoideveksler skal ikke krummes

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres