530 2016 Endringsartikkel 1489

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1489
Forslagsdato 04.08.2016
Forslagsstiller Per Herman Sørlie
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 4.1g Dekningsgivende objekt
Forslagstekst Det er i dag to alternativer for dekningsgivende objekt, enten sporsperre eller sporveksel avhengig av hastighet i sporet det skal gis dekning for og fall i sporet der dekningsgivende objekt skal plasseres. Bruk av sporveksel er en kostbar løsning som krever mye plass. De restriktive reglene for bruk av sporsperre betyr at sporveksel i mange tilfeller er eneste alternativ.

Det foreslås å innføre et tredje alternativ, nemlig enkel evt. dobbel tungeanordning. Denne vil ta marginalt større plass enn en sporsperre, bør kunne sikres på en enkel måte og gir sikker avsporing uansett hastighet og tonnasje.

Løsningen er i vanlig bruk i mange land, bl.a Storbritannia og USA.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

For vurderingen tas det utgangspunkt i en dobbel tungeanordning, heretter kalt en avsporingstunge (engelsk: catch points).

2.1 R - pålitelighet

Samme som for sporveksel.

2.2 A - tilgjengelighet

Samme som for sporveksel.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Samme som for sporveksel.

2.4 S - sikkerhet

Samme som for sporveksel ved god prosjektering (mindre kontroll på avsporet materiell ved bruk av avsporingstunge).

2.5 L - levetid

Samme som for sporveksel.

2.6 Ø - økonomi

Billigere enn sporveksel. Muligens også billigere enn sporsperre.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Analyse av nytt dekningsgivende objekt

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsporingstunge tas inn i regelverket som et (billigere) alternativ til sporveksel. Nytt/endret krav kan ordlegges på ulike måter, som vist nedenfor.

3.1 Dagens krav

g) Dekningsgivende objekt: Sidespor skal ha en avledende sporveksel eller sporsperre som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område:

  • Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel brukes for å gi dekning.
  • Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel brukes for å gi dekning.

3.2 Ny kravtekst, alternativ 1

g) Dekningsgivende objekt: Sidespor skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.

  1. Utførelse:
  • Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller avsporingstunge brukes for å gi dekning.
  • Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel eller avsporingstunge brukes for å gi dekning.
  • I øvrige tilfeller kan sporsperre brukes for å gi dekning.
Avsporingstunge gir mindre kontroll på avsporet materiell enn sporveksel. Det er derfor viktig at man i prosjekteringen sørger for at avsporingstungen plasseres slik at avsporet materiell ikke utgjør noen fare.

3.3 Ny kravtekst, alternativ 2

g) Dekningsgivende objekt: Sidespor skal ha en sporveksel som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.

  1. Unntak: Dersom fall mot dekningsgivende objekt ikke overstiger 2 ‰ og hastigheten i området det gis dekning for er 40 km/h eller lavere, kan sporsperre brukes for å gi dekning.
  2. Unntak: Avsporingstunge kan brukes som dekningsgivende objekt under forutsetning av at den plasseres et sted hvor avsporet materiell ikke vil utgjøre noen fare.

3.4 Ny kravtekst, alternativ 3

g) Dekningsgivende objekt: Sidespor skal ha en sporveksel eller avsporingstunge som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.

  1. Unntak: Dersom fall mot dekningsgivende objekt ikke overstiger 2 ‰ og hastigheten i området det gis dekning for er 40 km/h eller lavere, kan sporsperre brukes for å gi dekning.
  2. Utførelse: Dersom avsporingstunge brukes for å gi dekning må det ved prosjektering tas hensyn til at avsporingstunge gir mindre kontroll på avsporet materiell enn hva sporveksel gjør.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Det er viktig at kravet blir tydelig (presisert) mht. området det gis dekning for. Bør det stilles krav til avstand mellom sporsperre/avsporingstunge til middel (utover 5 m)?

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK under forutsetning av at presiseringen gitt over, hensyntas--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 10:04 (CEST)

Endelig tekst i regelverket ble en litt omarbeidet versjon av alternativ 1. Det brukes ordet dobbel avsporingstunge for å presisere at det skal være tunger på begge skinnestrenger.--Maria Skartsæterhagen (diskusjon) 15. sep. 2016 kl. 15:11 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres