530 2016 Endringsartikkel 1572

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1572
Forslagsdato 19.10.2016
Forslagsstiller Torben Brand
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14
Avsnitt 2.2
Forslagstekst Kapasitetsseksjonen i Jernbanedirektørens stab forelår å endre teknisk regelverk som følge av vedtak 170816137 om "Toglengdestrategi for InterCity" i Jernbanedirektørens ledergruppe. Se vedlegg for forslag til endret tekst.

På vegne av avdelingsdirektør kapasitet Christian Knittler.

Referansedokumenter

2016-10-18_Plattformlengde_Forslag_til _endring_av_TRV.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Lengre plattformer medfører økt tid og ressurser for snørydding og andre vedlikeholdstiltak på plattform

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid

2.6 Ø - økonomi

Lengre plattformer krever større investeringskostnader.

2.7 K - kapasitet

Betydelig økning av kapasitet gjennom tilrettelegging for anvendelse av lengre tog

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe - 170816137

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å ivareta vedtak (170816137) i Jernbaneverkets ledergruppe om å tilrettelegge for 330 meter lange tog anbefales forslaget.

Det tilføyes en ny kategori/plattformtype i tabell 4 for Regionekspress (InterCity) trafikk med dimensjonerende toglengde 330 meter og minimum plattformlengde 350 meter.

Samtidig økes minste lengde for nærtrafikk utenom østlandsområdet fra 100 til 110 meter for å ta hensyn til standardisert togmateriell som ble utviklet på grunnlag av eksisterende minstekrav for plattformlengde i nærtrafikkområdet, dvs. 110 meter.

Ny kolonne med dimensjonerende toglengde og forklarende tekst under tabell tilføyes for å begrunne hvorfor plattformlengde må være noe lengre enn toglengden.

Forslaget er drøftet i møte med Kapasitet (Christian Knittler, Torben Brand) og IC prosjektet (Arve Hustadnes) 14. desember 2016.

Forslaget foreslås implementert med følgende tekst i avsnitt Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde:


a) Plattformlengde skal være i henhold til Tabell 1.

Tabell 1: Plattformlengde
Plattformtype Dimensjonerende toglengde [m] Plattformlengde [m]
Normale krav Minstekrav
Nærtrafikk utenom østlandsområdet 110 175 110 1
Nærtrafikk i østlandsområdet 220 250 220
Regionekspress (Intercity) trafikk 330 350 4
Fjerntrafikk 350 350 2 220 3
Baner spesielt bygget for høyhastighetstog 400 400


Differanse mellom plattformlengde og dimensjonerende toglengde skal ivareta mulighet for at togene effektivt skal kunne stoppe med minst mulig tidstap. Ingen eller liten differanse mellom tog- og plattformlengde medfører tidligere/saktere nedbremsing for å sikre at alle dører kommer innenfor plattformlengden.
1) For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
2) For fjerntrafikk gjelder kravet for minst én av plattformene.
3) For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
4) Plattformlengde kan reduseres til 250 meter for å tilpasse til dagens trafikk, dersom det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av plattformlengde til 350 meter.

b) For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.

c) For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 15:49 (CET)

4.2 Prosjekter

Dette er egentlig et kompleks-område som kanskje hadde krevd en betydelig grundigere gjennomgang og rydding. Begrepene som brukes om strekninger er jo også dynamiske og på ingen måte helt logiske. Nordlandsbanen er ett eksempel som er både fjerntog og lokaltogstrekning, og hvor det 3vogn lange dagtoget til Bodø inngår i lokaltog-konseptet. Kanskje plattformkravene kunne vært relatert til de forskjellige banene? Dette er et veldig hyppig diskusjonstema i prosjekter og en stor kostnadsdriver.--Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 21:59 (CET)


Informasjon fra fagansvarlig: Endringen gjelder i utgangspunktet bare plattformlengder for IC strekninger for å ivareta JL vedtak. For andre strekninger er det ikke foreslått endringer nå (med unntak av korrigering av minstekrav for nærtrafikk utenom østlandsområdet). Det er helt klart nødvendig å vurdere endringer også for andre strekninger. Men dette vi bli en annen endringprosess.

ok--Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:07 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:38 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:08 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --