530 2017 Endringsartikkel 1631

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1631
Forslagsdato 11.01.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt 2.3 Ledeskinner
Forslagstekst Pkt g) fritar bruk av ledeskinner på bruer under gitte forutsetninger. Det bør her presiseres at bruer med bærende elementer over skinnetopp alltid skal ha ledeskinner.

Ref. møte mellom seksjon Overbygning og seksjon Underbygning i JBV Teknologi 24 oktober 2016.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Bruk av ledeskinner vil øke sikkerhet mot sammenbrudd av brukonstruksjon ved evt. avsporing. Risikoen må vurderes for hvert enkelt prosjekt.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen.

2.6 Ø - økonomi

Lavere kostnader som følge av at bærende elementer i konstruksjonen ikke må dimensjoneres for påkjørsel av avsporet tog. Risikoen må uansett vurderes for hvert enkelt prosjekt.

2.7 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NS-EN 1991-2:2003+NA:2010 (avsnitt. 6.7.1)

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ved bærende elementer over skinnetopp, må disse dimensjoneres for horisontale laster fra avsporet tog dersom ikke ledeskinner anvendes. Montering av ledeskinner har svært lave kostnader i forhold til kostnader forbundet med dimensjonering mot horisontale krefter fra avsporet tog.

For å unngå unødvendig kostbare bærende elementer over skinnetopp anbefales forslaget med følgende tekst i pkt. g):

g) Det er ikke nødvendig å anvende ledeskinner dersom brua oppfyller følgende kriterier:

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:51 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:13 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:39 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:58 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --