530 2017 Endringsartikkel 1638

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1638
Forslagsdato 13.01.2017
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14
Avsnitt 2.5
Forslagstekst Endringene gjelder krav 2.5.d). Kravet henviser til tabell 6 og det er innholdet i tabellen som foreslås endret. Endringen er diskutert i gruppen som behandler sikkerhetstilrådninger etter påkjørsel på Fauske stasjon 2016.

Sikkerhetstilrådning:

Gjennomgå og komme med forslag til presisering av krav til sikring av personoverganger på stasjoner, sett i sammenheng med en økende bruk av lyd på øret og smarttelefoner. a. Vurdere å tydeliggjøre kriterier for plankryssing ved stasjoner, samt beskrivelse av tilhørende tiltak i Teknisk regelverk. Dersom det vurderes som nødvendig, komme med forslag til dette.

Arbeidsgruppen, som skal svare ut sikkerhetstilrådningene, enes om at en tydeliggjøring av tiltak er hensiktsmessig. Følgende oppdatering foreslås:

For grønt område:

  • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
  • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen – benytt toglengdeskilt (signal 74)
  • Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen (skilt stopp ved planoverganger).
  • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet.

For gult område utføres også:

  • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
  • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen

For rødt område er det ikke foreslått endringer.

I praksis består endringsforslaget av presiseringer med henvisninger til skilt som skal benyttes og en endring der ett av kravene i tabellen (om skilting for å påvirke adferd) flyttes fra gult til grønt område.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet for personer som skal krysse spor på personoverganger for å komme til plattform.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økt kostnad til skilt og barrierer

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens Havarikommisjon for transport - JB 2016/06 Rapport om jernbaneulykke på Fauske stasjon 30. mars 2016 med tog 471.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget følger opp sikkerhetstilrådninger etter påkjørsel på Fauske stasjon 2016 og vil øke sikkerhet ved ferdsel over personoverganger på stasjoner.

Forslaget anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:54 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:16 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok Viktig sak. Bra formulert.--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:36 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:59 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --