530 2018 Endringsartikkel 1735

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1735
Forslagsdato 20.03.2017
Forslagsstiller Jon Haugland
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 13 Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt 4.4.1 Koordinatsystem (koordinatbasert referansesystem)
Forslagstekst Forslag til ny tekst:

4.4.1.1 Horisontalt (grunnriss) Et av følgende horisontale koordinatsystemer (datum og kartprojeksjon med aksesystem) skal benyttes:

- EUREF89 / NTM Sone 5-18 (primært)
- EUREF89 / UTM Sone 32-33 (sekundært)

4.4.1.2 Vertikalt (høyde) Et av følgende vertikale koordinatsystemer skal benyttes:

- NN2000 (primært)
- NN1954 (sekundært)

4.4.1.3 Valg av koordinatsystemer Valg av koordinatsystemer skal gjøres i samråd med Bane NORs fagressurser innen geodata.

--- ooo ---

Begrunnelse:

Ang. horisontale koordinatsystemer: Dette forslaget medfører (i realiteten) ingen regelverksendring, men en presisering av nåværende bestemmelse. Det ser ut til å være et behov for å synliggjøre hvilket av de to nåværende/gjeldende koordinatsystemene som primært skal benyttes. EUREF89 / NTM er i praksis uten målestokkforskjell mellom terreng og kartplan mens det i EUREF89 / UTM kan være en målestokkforskjell på opptil 400 ppm (40 cm/km) mellom terreng og kartplan. EUREF89 / NTM blir stadig oftere benyttet ved prosjektering/bygging av (ny) infrastruktur/anlegg. Revidert Håndbok for digital planlegging i Bane NOR vil (sannsynligvis) anbefale bruk av EUREF89 / NTM så fremt spesielle forhold tilsier at EUREF89 / UTM bør benyttes. Statens vegvesens håndbok Modellgrunnlag anbefaler bruk av EUREF89 / NTM. Imidlertid kan det fortsatt være aktuelt å benytte EUREF89 / UTM i enkelte tilfeller, f.eks mindre tiltak der all dokumentasjon foreligger i dette koordinatsystemet. Nåværende bestemmelse om at lokale (koordinat)systemer ikke skal benyttes kan utgå, da den strengt tatt ikke er nødvendig.

Ang. vertikale koordinatsystemer: Dette forslaget medfører en regelverksendring. NN1954 er utdatert (bl.a. pga landehevning og unøyaktigheter ved måling/beregning) og blir gradvis erstattet av NN2000 som offisielt vertikalt koordinatsystem. Som et ledd i denne prosessen er tilnærmet alle Bane NORs nivellementsfastmerker (høydefastmerker) omregnet fra NN1954 til NN2000 av Statens kartverk. Pr 1. mars 2017 er NN2000 innført i alle "jernbanekommuner" i Norge. NN2000 blir stadig oftere benyttet ved prosjektering/bygging av (ny) infrastruktur/anlegg. Revidert Håndbok for digital planlegging i Bane NOR vil (sannsynligvis) anbefale bruk av NN2000 så fremt spesielle forhold tilsier at NN1954 bør benyttes. Statens vegvesens håndbok Modellgrunnlag anbefaler bruk av NN2000 (der dette er innført). Imidlertid kan det fortsatt være aktuelt å benytte NN1954 i enkelte tilfeller, f.eks mindre tiltak der all dokumentasjon foreligger i dette koordinatsystemet. Nåværende bestemmelse om at lokale (koordinat)systemer ikke skal benyttes kan utgå, da den strengt tatt ikke er nødvendig.

Ang. valg av koordinatsystemer: Geodata generelt og koordinatsystemer spesielt er fagområder som krever spesialkompetanse som det ikke kan forventes at prosjekteier/-leder, infrastruktureier mv besitter. For i størst mulig grad sikre at det foretas korrekte faglige vurderinger ved valg av koordinatsystemer, jf. beskrivelsen over, bør Bane NORs fagressurser involveres i beslutningsprosessen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved at utdatert referansesystem blir erstattet.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at utdatert referansesystem blir erstattet.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av denne endringen.

2.5 L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av denne endringen.

2.6 Ø - økonomi

Økonomi blir ikke påvirket av denne endringen.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Med bakgrunn i at NN1954 er utdatert og at NN2000 nå er innført i alle kommuner hvor Bane NOR har jernbanestrekning, anbefales endringer gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:03 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 18:59 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:05 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --