530 2018 Endringsartikkel 1872

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1872
Forslagsdato 17.10.2017
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14 Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.5 Atkomst til plattform
Forslagstekst Ref. synergimelding 436541, tiltak 3

Utvikle standard for skilt og bom for personoverganger i plan på stasjoner.

I dagens regelverk står følgende:

  • Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen (Stopp ved planoverganger).
  • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet

Krav til skilt er allerede på plass. Det som gjenstår er å utarbeide et evt. krav til mekanisk stengsel. Se tiltak 11 i vedlagte rapport.

Referansedokumenter

rapport_fauske_plo-ulykke.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Montering av bommer kan påvirke adkomstmulighet for maskiner/utstyr til snøbrøyting og andre vedlikeholdsoppgaver. Plassering og dimensjoner må vurderes med hensyn til dette for hvert enkelt tilfelle.

2.4 S - sikkerhet

Montering av mekanisk stengsel vil bedre sikkerhet ved at uoppmerksom passering av spor blir mindre sannsynlig

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid

2.6 Ø - økonomi

Bruk av bommer medfører en relativt investeringskostnad

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirker ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport tverrfaglig arbeidsgruppe - Oppfølging, sikkerhetstilrådninger og intern granskning etter jernbaneulykke Fauske 30. mars 2016.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å ivareta anbefalinger fra intern granskning etter jernbaneulykke Fauske 30. mars 2016, anbefales at endring gjennomføres ved å tilføye nytt vedlegg med innhold under:

I tillegg må det utarbeides en mindre versjon av skiltet Stopp ved planoverganger som passer til å feste på bom. Dette er også i tråd med anbefaling fra Rapport - Oppfølging sikkerhetstilrådninger og intern granskning etter jernbaneulykke Fauske 30. mars 2016

Utforming av mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

  • Mekanisk stengsel skal bestå av manuell bom med enveis 900 slagretning
  • Stengsel kan bestå av en eller 2 bommer (for sikk-sakk passering)
  • Bommer skal være utstyrt med fjærbelastet mekanisme som automatisk lukker bommen etter bruk
  • Bom bør utstyres med skilt Stopp ved planoverganger
  • Utforming og plassering av bommer skal i minst mulig grad å hindre sikt mot spor
  • Avstand til spor skal sikre at bom ikke kommer i konflikt med minste tverrsnitt.
Figur 1: Mekanisk stengsel - enkel bom
Figur 2: Mekanisk stengsel - dobbel bom

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 12:52 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2018 kl. 08:38 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 16:59 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:23 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --