530 2019 Endringsartikkel 932

1 Endringsinformasjon

EndringsID 932
Forslagsdato 27.08.2014
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14. Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.2 Plattformlengde
Forslagstekst Krav til plattformlende for fjerntog bør reduseres fra 350 m til f.eks 280 m. Bare ett spor på Oslo S kan sette opp tog på 350 m (spor 4), og det er da urimelig å kreve dette på alle stasjoner for fjerntog. 280 m vil være tilstrekkelig til 10 vogner + lok + litt margin.

Det utredes om Intercity-stasjoner bør forberedes for trippel-sett, altså 330 m. Dette vil bli konkludert høsten 2014. Men regelen om fjerntogplattformer er uavhengig av Intercity-plattformer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil medføre at plattformer for fjerntog får kapasitet i samsvar med strategiføringer gitt av Jernbanedirektoratet

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre billigere nye plattformer for noen fjerntogstrekninger, avhengig av fremtidige strategier for fjertoglengder

2.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

JCS 20.12.18: Har tatt opp saken uoffisielt med direktoratet og Trafikk (Borgersen + Gjeruldsen). Det finnes ingen fjerntogsstrategi, men direktoratet holder på med å utarbeide en slik. Det vil ta tid før en slik foreligger og det forventes ikke at den er spesielt konkret vedr. toglengder. Det foreslås at det legges inn en ny fotnote i tabellen for plattformlengde for fjerntog, normale krav der det henvises til en slik strategi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Fjerntog, dimensjonerende toglengde endres fra 350 m til 280-350 m etterfulgt av fotnote 2 Plattfomlengde for fjerntog, normale krav endres fra 350 m til 280-350 m etterfulgt av fotnote 2

Fotnote 2 endres til: 2) Lengde på plattform tilpasses den til enhver tid gjeldende fjerntogsstrategi. Ansvaret for en slik strategi er tillagt Jernbanedirektoratet.

Forslaget anbefales med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_p%C3%A5_stasjoner#Plattformlengde:

2.2 Plattformlengde

a) Plattformlengde skal være i henhold til tabell 4.


Tabell 4 Plattformlengde
Plattformtype Dimensjonerende toglengde [m] Plattformlengde [m]
Normale krav Minstekrav
Nærtrafikk utenom østlandsområdet 110 175 110 1
Nærtrafikk i østlandsområdet 220 250 220
Regionekspress (Intercity) trafikk 330 350 4
Fjerntrafikk 280-350 2 280-350 2 220 3
Baner spesielt bygget for høyhastighetstog 400 400


Differanse mellom plattformlengde og dimensjonerende toglengde skal ivareta mulighet for at togene effektivt skal kunne stoppe med minst mulig tidstap. Ingen eller liten differanse mellom tog- og plattformlengde medfører tidligere/saktere nedbremsing for å sikre at alle dører kommer innenfor plattformlengden.
1) For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
2) Lengde på plattform tilpasses den til enhver tid gjeldende fjerntogsstrategi. Ansvaret for en slik strategi er tillagt Jernbanedirektoratet.
3) For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
4) Plattformlengde kan reduseres til 250 meter for å tilpasse til dagens trafikk, dersom det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av plattformlengde til 350 meter.

b) For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.

c) For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 09:23 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:34 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:23 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 17:24 (CET)ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:02 (CET)