530 2021 Endringsartikkel 2692

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2692
Forslagsdato 03.07.2020
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14 Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.4 Tillatt hastighet for passerende tog
Forslagstekst Det foreslås å endre TRV:03967 slik at det blir tillatt å kjøre inntil 250 km/h forbi plattform. Se tekst i vedlegg.
Referansedokumenter

Endringsforslag TRV 03967 Hastighet forbi plattform.pdf
ICP-00-Q-00016 Evalueringsrapport. Gjerde på Eidsvoll Verk.pdf
ICP-00-Q-20001_01E_002.PDF
ICP-00-Q-20002_01E_002.pdf

2 Systemdefinisjon

For å ivareta sikkerhet for publikum som oppholder seg på plattform er det krav til en sikkerhetssone der man ikke skal oppholde seg, med unntak av av- og påstigning. Bredden av denne sikkerhetssonen er avhengig av tillatt hastighet for forbipasserende tog.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet for selve plattformen, men pålitelighet for selve gjerdeløsningen er avhengig av gjerdets konstruksjon.

3.2 A - tilgjengelighet

Krav som sikrer god vedlikeholdbarhet vil ivareta god tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Krav til at plattform skal ha varme og/eller tak medfører at snørydding ikke er nødvendig. Krav til at det ikke skal være føringsveier, kabler eller rør i sone langs gjerde sikrer god vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom bruk av fysiske barrierer og merking som gir tydelige signaler om å ikke bevege seg inn i sikkerhetssonen før påstigning. Erfaringer fra DB på strekningen Berlin-Hamburg og prøveprosjekt på Eidsvoll Verk viser at passasjerer på plattform respekterer sikkerhetssonen og oppholder seg på riktig side av gjerdet. Krav til varme og/eller tak samt eksisterende krav til bredde av oppholdssone vil sikre tilstrekkelig plass på plattformen slik at farlig trengselsituasjoner ikke oppstår.

3.5 L - levetid og kapasitet

Plattformens levetid påvirkes ikke av endringen.

Endringen medfører mulighet for økt kapasitet ved at høyere hastighet kan tillates for forbipasserende tog, men gjerdeløsningen kan føre til at av- og påstigning kan ta litt lenger tid

3.6 Ø - økonomi

Endringen medfører mulighet for langt rimeligere løsninger enn dagens krav for plattformer som prosjekteres der det planlegges med høyere hastighet enn 200 km/h for forbipasserende tog.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø direkte.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Epost_fra_Terje_Sivertsen.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens regler tillater kun hastighet forbi plattform i hastigheter over 200 km/h når det er etablert tiltak og prosedyrer som gjør det umulig å oppholde seg i sikkerhetssonen når det kommer tog. Dette er i praksis svært vanskelig og ressurskrevende å oppnå.

Endringen som her foreslås bygger på et enklere konsept som er gjennomprøvd gjennom mange år i Tyskland på strekningen Berlin - Hamburg med hastighet 230 km/h forbi plattform. Konseptet er også testet på Eidsvoll verk i 2019.

Forslaget anbefales, men med øvre hastighet 230 km/h, som er hastigheten man har erfaringsgrunnlag fra i Tyskland.

Anbefaler følgende kravendring i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt_hastighet_for_passerende_tog:

Eksisterende krav:

TRV:03967

b) Ved hastighet > 200 km/h skal prosedyre og fysiske barrierer hindre at passasjerer kan oppholde seg nærmere enn 2 meter fra plattformkant ved togpassering.

Endres til:

TRV:03967

b) Ved hastighet mellom 200 < V ≤ 230 km/h skal det settes opp fysisk barriere i form av gjerdeelementer 2,0 m fra plattformkant i hele plattformens lengde.

  1. Utførelse: Utfyllende krav til plattform, gjerde og skilting er gitt i vedlegg Gjerde på plattform ved høy hastighet.
  2. Utførelse: Plattform skal være utstyrt med varme og/eller tak som sikrer at snørydding ikke er nødvendig hverken i sikkerhetssone eller oppholdssone.
  3. Utførelse: Plattformhøyde skal være 760 mm.
Området bak gjerdet (i sikker sone) er definert som oppholdssone. Her gjelder krav til bredde og avstander til faste objekter gitt i Oppholdssone og Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen

Nytt krav:

TRV: XXXXX

c) Det skal ikke bygges plattform langs spor med tillatt hastighet over 230 km/h.


Nytt vedlegg:

Gjerde på plattform ved spor med hastighet > 200 km/h

Dette vedlegget gir utfyllende krav til gjerde som må settes opp på plattformer mot spor hvor tillatt hastighet overstiger 200 km/h.(Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt hastighet for passerende tog

1. Krav til gjerdeelementer

TRV: XXXXX

a) Gjerdeelementene skal være 1,2 m høye

TRV: XXXXX

b) Lengde på gjerdeelementer skal være 5 meter, men kan variere mellom 4 og 8 meter der det er behov for tilpasning av KL-master eller andre objekter i gjerdelinjen.

TRV: XXXXX

c) Avstanden mellom gjerdeelementene skal være 2,5 m

TRV: XXXXX

d) Gjerdet skal utformes slik at det ikke innbyr til å klatre, eller sitte på.

TRV: XXXXX

e) Avstand mellom plattform og gjerdets nedre kant skal være så liten at det ikke er mulig å krype under gjerdet, eller settes seg fast.

TRV: XXXXX

f) Det skal henges varselskilt på gjerdene om at tog passerer i høy hastighet og anmodning om å ikke gå innenfor gjerdet før toget har stoppet. Teksten skal være på både norsk og engelsk.

2. Krav til plattform

TRV: XXXXX

a) Det skal settes av en plattformbredde på 0,2 m til gjerdet. Gjerdet skal stå utenfor sikkerhetssonen.

TRV: XXXXX

b) I en avstand fra 1,5 til 2,5 meter fra plattformkant skal det ikke være føringsveier, kabler eller rør i plattformen for å unngå konflikt med fundamenteringen av gjerdeelementene.

TRV: XXXXX

c) Dersom KL-master plasseres i gjerdelinjen skal avstand mellom gjerdeelement og mast være 2,5 meter.


Figur 1: Eksempel: Gjerde på plattform med høy hastighet

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:49 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 23:12 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:16 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:29 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:40 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!